Yerel Yönetimlerde Etik

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Eğitimin başlığı

Yerel Yönetimlerde Etik Eğitimi

Süre

2 Gün (12 saat)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Yerel Yönetimlerde Etik Eğitimi, yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin etik konularda farkındalıklarını geliştirmek, etik ilkelere ve kurallara uygun davranma, etik dışı davranışları belirleme bunlarla mücadele etme konularında tavır geliştirmelerini, bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamayı amaçlar. Bu eğitim, yerel yönetimlerde etik davranış kuralları ile etik ihlal alanları ve uluslararası alanda yerel yönetimlerde etik konusunda iyi uygulama örneklerine odaklanır.

Eğitimin hedef kitlesi

Yerel Yönetimlerde Etik Eğitimi, yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış yöneticiler öncelikli olmak üzere, yerel yönetimler bünyesinde çalışan tüm personelin alması gereken bir eğitim olarak tasarlanmıştır.

Eğitimciler

Bu eğitim, Yerel Yönetimlerde Etik konusunda çalışmaları olan ve bu konuda eğitim verme deneyiminde sahip, kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde etik alanında proje, araştırma ve kapasite geliştirme çalışmalarında görev almış, bu çalışmaları yürütmüş eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Yerel Yönetimlerde Etik Eğitimini başarıyla tamamlayanlar;

 • Etik ve kamu görevinde etik davranış ve tavır konusunda anlayış ve kavrayış geliştirir,
 • Etik karar verme süreci hakkında bilgi sahibi olur,
 • Görevlerini gerçekleştirirken karşılaştıkları etik dışı davranışları ve sorunları fark eder,
 • ikilemlerde ve belirsizlik durumlarında ortaya çıkan baskı ve taleplere etik ilkeler ve kurallar çerçevesinde tepki verme konusunda daha güçlü ve cesaretli bir tavır geliştirir.
 • Etik olmayan davranışlar ve eylemler konusunda kişisel yükümlülüklerini bilir ve bunların sonuçlarını anlar.

 Eğitimin içeriği

Yerel Yönetimlerde Etik Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Etik kavramı
 • Değer, ilke, kural, etik-yasa ilişkisi
 • Etik ikilemler ve etik karar verme modelleri
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun yapısı ve etik mevzuatı
 • Kamu etiği ilkeleri
 • Dünyada yerel yönetimlerde etik ilkeler ve uluslararası mevzuat
 • Yerel yönetimlerde etik ihlal alanları ve önlemler
 • Yerel yönetimlerde etik davranış kuralları
 • Dünyada yerel yönetimlerde iyi uygulama örnekleri

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Yerel Yönetimlerde Etik Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim, Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Bu eğitimde eğiticiler öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, grup çalışmaları ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder. Öğrenenlerin yerel yönetimlerde etik davranışlar ve etik dışı davranışları ayırt etmeleri, etik dışı davranışlar hakkında hızlı ve etkili bir şekilde karar verebilmeleri ve eyleme geçme becerilerini kazanabilmeleri için eğitim uygulamalı olarak gerçekleştirilir ve çeşitli vaka çalışmaları ve örnek olay çözümlemeleri ve rol yapma etkinlikleri gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Yerel Yönetimlerde Etik Eğitiminde öğretim materyali olarak ders sunumu ile örnek olaylar, alıştırmalar, multimedya içerikler ve çalışma kağıtları öğretim materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar, öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Yerel Yönetimlerde Etik Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Yerel yönetimlerde etik, kamu yönetiminde etik, etik kurallar, etik ilkeler, kamu etiği ilkeleri, kamu yönetimine etik ihlaller

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

SDG13: İklim Eylemi

İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar

SDG2: Açlığa Son, SDG13: İklim Eylemi

Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadelede Politikalar, Yasal ve Kurumsal Yapı

SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Kredi Değerliliği Analizi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Menü