Sürdürülebilirlik Raporlaması

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik BüyümeSDG13: İklim Eylemi

Eğitimin başlığı

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Süre

2 iş günü (12 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Sürdürülebilirlik raporlaması kuruluşların (belediyeler dahil) faaliyetlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için hedef belirlemelerine, performanslarını ölçmelerine ve değişimi yönetmelerine yardımcı olmaktadır. Sürdürülebilirlik raporu herhangi bir kuruluşun çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki (olumlu veya olumsuz) etkilerine ilişkin tespitler ve ölçümler içermektedir. Raporlama, soyut konuları elle tutulabilir ve somut hale getirerek sürdürülebilirlik gelişimlerinin faaliyetler ve stratejiler üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına ve yönetilmesine yardımcı olmaktadır.

Bu eğitim, sürdürülebilirliğin temellerinin yanı sıra ilgili raporlamanın yapı taşları ve ölçütleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitiminin hedef kitlesi; üniversite öğrencileri, lisans üstü öğrencileri, akademisyenler, STK’larda, kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimlerde ve iş dünyasında çalışan ve sürdürülebilirlik raporlaması ile ilgili görev ve sorumlulukları olan veya bu konuya ilgi duyan herkesi kapsar. Ancak bu eğitimin içeriği ve kapsamı katılımcıların eğitim durumları, mesleki nitelikleri ve öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

Bu eğitimin katılımcılarının bu eğitimden önce temel düzeyde İklim Değişikliği eğitimi almış olmaları; iklim değişikliği, küresel ısınma, karbon ayak izi hesaplama gibi konularında temel düzeyde bilgilere ve kavrayışa sahip olmaları gerekir.

Eğitimciler

Sürdürülebilirlik Raporlaması eğitimi, sürdürülebilirlik raporlaması deneyimine sahip, sürdürülebilirlik raporlaması; ölçütleri, göstergeleri ve standartları konularında eğitim vermiş, bu konuda araştırma ve çalışmaları ile öne çıkan eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Sürdürülebilirlik Raporlaması eğitimini başarıyla tamamlayanlar;

 • Sürdürülebilirlik çalışmasının ana esaslarını açıklar,
 • Sürdürülebilirlik ölçütlerini bilir,
 • Sürdürülebilirlik göstergelerini bilir,
 • Ekolojik, su ve karbon ayak izi hesaplamaları ile ilgili raporlama yapabilir,
 • Sürdürülebilirlik raporlaması standartları ve süreçlerini uygulayabilir,
 • Sürdürülebilirlik raporlarını inceleyerek geri bildirim sağlayabilir.

Eğitimin içeriği

Eğitim aşağıdaki konu başlıklarını içerir:

 • Temel sürdürülebilirlik kavramları
 • Nitel ve nicel sürdürülebilirlik ölçütleri
 • Sürdürülebilirlik göstergesi (indikatör) çeşitleri
 • Su, ekolojik ve karbon ayak izi hesaplama yöntemleri ve raporlaması
 • Sürdürülebilirlik raporlamasında standartlar ve süreçler
 • Sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi yüz yüze uygulanır. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Temel sürdürülebilirlik kavramları, nitel ve nicel sürdürülebilirlik ölçütleri, sürdürülebilirlik göstergesi çeşitleri konularında kavramsal bilgiler somut gösterge ve örneklerle zenginleştirilerek sunulur. Bu eğitimde edinilen bilgi ve becerilerin öğrenenler tarafından uygulamaya transfer edilebilmesini maksimize edebilmek amacıyla katılımcıların çalışma alanı ve kurumsal faaliyetleri dikkate alınarak, sürdürülebilirlik raporlaması süreçlerini kapsayacak şekilde alıştırma ve uygulamalar yapılır.

Eğitim araçları ve materyaller

Eğitim materyalleri; eğitime dair sunum, örnek çalışmalar ve uygulamalardan oluşur. Sürdürülebilirlik raporlaması süreci ve rapor kısımları örnek materyal olarak kullanılıp, sürdürülebilirlik raporlaması ve süreçlerine ilişkin şablonlar ve çalışma yaprakları eğitim materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar.

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Sürdürülebilirlik Raporlaması konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Sürdürülebilirlik raporlaması, sürdürülebilirlik ölçütleri, sürdürülebilirlik göstergesi çeşitleri, sürdürülebilirlik raporlamasında standartlar

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar

SDG1: Yoksulluğa Son, SDG2: Açlığa Son, SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Katı Atık Yönetimi

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi
Menü