Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve TopluluklarSDG13: İklim Eylemi

Eğitimin başlığı

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

Süre

1 gün (6 saat)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Şehirlerde hızlı nüfus artışı, plansız büyüme, yoğun kaynak tüketimi ile iklim değişikliğinin etkileri kentsel sistemlerin varlığını önemli ölçüde tehdit etmekte, ekolojik, ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunların ve iklim afetlerinin kentlere ekonomik maliyeti oldukça yüksektir.  Güvenli, erişilebilir, kapsayıcı, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanıldığı, iklim değişikliğinin etkilerine ve afetlere dirençli sürdürülebilir şehirlerin ve yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik güçlü bir dönüşüme ihtiyaç duyulmaktadır. Şehirlerin dirençli ve sürdürülebilir hale getirilmesi Yeni Kentsel Gündem, BM 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında önemli bir yer tutmaktadır.

Mavi-yeşil altyapı (doğal altyapı) yerel iklimi düzenleme, yağış suyu yönetimi, sel-taşkın önleme, rekreasyonel olanaklar sunma, biyolojik çeşitliligi artırma, hava, toprak, su ve yaşam kalitesini iyileştirme gibi çok sayıda fayda sağlar. Şehirlerin mavi-yesil altyapı açısından güçlü olması, iklim değişikliğinin etkilerini azaltır ve bu etkilere karşı şehirlerin dayanıklılığının arttırılmasına katkıda bulunur.

Kentsel sistemler doğal sistemlere bağlı olarak çalışır. Mavi-yeşil altyapının doğal sistemlerle ilişkili olması, tüm sektörlerin doğa ve doğal varlıklara bağlı olması nedeniyle tüm sektörlerde mavi-yeşil altyapıdan yararlanarak şehirlerde ekolojik, çevresel ve toplumsal sorunlara etkili çözümler üretmek mümkündür.

Bu eğitim, mavi-yeşil altyapının teori, uygulama, yönetim ve değerlendirme süreçlerini sürdürülebilir şehirler yaklaşımıyla ele alarak kentsel sorunların çözümüne yönelik farkındalık ve beceri geliştirmeyi amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümler Eğitiminin hedef kitlesini merkezi ve yerel yönetimlerde yönetim, planlama, uygulama ve bakım süreçlerinde görev yapan, farklı meslek disiplinlerinden (peyzaj mimarı, şehir plancısı, biyolog, coğrafyacı, hidroloji mühendisi, inşaat mühendisi, ziraat mühendisi, mimar, makina mühendisi, sosyolog, endüstriyel tasarımcı, teknisyen, işçi vb.) uzmanlar oluşturmaktadır. Ayrıca bu eğitim şehirlerde mavi-yeşil altyapı çözümleri hakkında farkındalık sahibi olmak ve bakış açısı geliştirmek isteyen kişiler, sivil toplum, özel sektör temsilcileri ile yükseköğrenim kurumlarında farklı alanlarda öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrenciler için de uygundur.

Eğitim sunumlarında çeşitli şehirlerde uygulanmış, farklı ölçek ve detaylardaki gri, mavi-yeşil ve hibrit çözümler vaka çalışmaları olarak ele alınmakta, bu uygulamaların etkinlikleri, fayda-maliyet durumları karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmektedir. Eğitimin içeriği farklı hedef gruplardan katılımcıların ilgi alanları, meslek disiplinleri ve temsil ettikleri sektör özellikleri dikkate alınarak uyarlanabilir.

Eğitimciler

SDCampus’ün Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümler Eğitimi; ekolojik ağlar alanında Türkiye’de ve uluslararası alanda eğitim deneyimi ve akademik deneyime sahip, peyzaj ekolojisi, ekosistem servisleri, mavi-yeşil altyapı, doğa temelli çözümler ve iklim değişikliğine uyum konularında ulusal ve uluslararası düzeyde projelerde görev almış ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmiş, bu konularda ulusal ve uluslararası örgütlerde yönetimde, komisyon veya kurullarda deneyime sahip,  iklim değişikliğiyle mücadelede yeşil altyapı çözümleri, doğa temelli çözümler, şehirlerde iklim değişikliğine uyum konularında bilimsel çalışmalar, araştırma ve raporlama çalışmaları gerçekleştirmiş, bilimsel çalışmaları, yürüttüğü bilimsel ve idari görevler ve alanda eğitim çalışmaları ile üstün niteliklere sahip eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümler Eğitimini tamamlayanlar;

 • Sürdürülebilir şehir kavramını açıklar,
 • Küresel amaçlar ile 11 nolu Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları SKA amacının hedefleri ve bu hedeflere erişme konusunda yapılabilecek uygulamaları açıklar,
 • Doğal ve kentsel sistemlerin işleyişini kavrar,
 • Gri, kahverengi, mavi-yeşil altyapı kavramları ile bunların bileşenlerini anlar,
 • Mavi-yeşil altyapının (doğal altyapı) şehirlerin işleyişi ve sürdürülebilirliği üzerine etkilerini ve faydalarını anlar,
 • Mavi-yeşil altyapının sağladığı ekolojik, toplumsal ve ekonomik faydaları (ekosistem hizmetlerini) açıklar,
 • Mavi-yeşil ve hibrit çözümlerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltma ve afet önleme fonksiyonlarını açıklar,
 • Şehirlerde farklı sektörlerde ve çeşitli ölçeklerde gerçekleştirilen mavi-yeşil ve hibrit çözümler hakkında bilgi sahibi olur,
 • Bölge (Havza) ve kent ölçeğindeki mavi-yeşil çözümlerin kısa ve uzun dönemli ekolojik, toplumsal ve ekonomik faydalarını değerlendirebilir, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehir hedeflerine ulaşma açısından olası sonuçlarını tahmin edebilir,
 • Mavi-yeşil altyapılar oluşturmada farklı sektörlerle iş birliği olanaklarını değerlendirebilir ve ortak stratejiler geliştirebilir,
 • Mavi-yeşil çözümlerin uygulanmasındaki zorluk ve fırsatları değerlendirebilir,
 • Neden-sonuç ilişkisi kurarak yerel çözümler geliştirebilir.

Eğitimin içeriği

Eğitim programının içeriği eğitim alacak grubun eğitim durumu, çalışma alanı gibi özelliklerine göre uyarlanacak olmakla birlikte, eğitimin içeriği aşağıdaki ana başlıkları içerir:

 • Sürdürülebilir Şehir Kavramı
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 11’inci SKA-Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları
 • Doğal ve Kentsel Sistemlerin İşleyişi
 • Doğal Altyapıyı Oluşturan Mavi ve Yeşil Altyapı ile Gri ve Kahverengi Altyapı Kavramları ve Bileşenleri
 • Mavi-Yeşil Altyapının Şehirlerin İşleyişi ve Sürdürülebilirliği Üzerine Etkileri ve Faydaları
 • Ekosistem Hizmetleri Kavramı ile Mavi ve Yeşil Çözümlerin Sağladığı Ekosistem Hizmetleri ve Afet Önleme Fonksiyonları
 • Mavi-Yeşil ve Hibrit Çözümlerin İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkilerini Azaltma ve Afet Önleme Fonksiyonları ile SKA’ya Katkıları
 • Değişik Şehirlerde Farklı Sektörlerde ve Çeşitli Ölçeklerde (Bölge, Kent) Gerçekleştirilen Mavi -Yeşil ve Hibrit Çözüm Örnekleri, Uygulama Öncesi ve Sonrasına Yönelik Değerlendirmeler, Fırsatlar ve Zorluklar

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümler Eğitiminin yüz yüze eğitim şeklinde uygulanması tercih edilir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim, Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitim programının uygulanmasında eğitim sunumu katılımcılara basılı veya dijital olarak temin edilir. Eğitimde sürdürülebilir şehirler için mavi-yeşil altyapı çözümleri hakkında temel bilgilerin sunumu yanında eğitici öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde vaka çalışmaları, etkileşim, rol yapma ve simülasyona dayalı oyunlar, grup çalışmaları ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder.

Eğitim araçları ve materyaller

Eğitimde sürdürülebilir şehirler ve mavi-yeşil altyapı ilişkisi konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmak için hareketli görseller ve videolar içeren sunumlar öğretme ve öğrenme materyali olarak kullanılır. Farklı sektörlerde mavi-yeşil ve hibrit çözümlerini değerlendirebilme, neden sonuç ilişkisi kurabilme ve iş birliği yaparak yerel çözümler üretilme becerilerinin gelişmesi için vaka çalışmaları ve iyi örnekler öğrenme aracı olarak yararlanılır.  Ayrıca mavi-yeşil, hibrit ve gri çözümlerin faydaları, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile sürdürülebilir şehirler oluşturmaya katkıları konusunda beceri geliştirmek için eğitimi alanların aktif şekilde katılacakları rol yapma ve simülasyona dayalı online oyunlar öğretme ve öğrenme aracı olarak tercih edilir.

Eğitimde kullanılacak sunum, görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile vaka çalışmaları, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitim öncesinde veya esnasında katılımcılara dağıtılır. Eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin öncesinde veya başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Katılımcıların alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim sağlar. Eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Katılımcılara SDCampus’ün Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümler Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Mavi-yeşil altyapı, doğal ve kentsel sistemler, doğa temelli çözümler, sürdürülebilir şehirler

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması, SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi

Katı Atık Yönetimi

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi
Menü