Stres Yönetimi

SDG3: Sağlık ve Kaliteli YaşamSDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitimin başlığı

Stres Yönetimi

Süre

1 Gün (6 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Stres Yönetimi Eğitimi çalışanların işyeri stresinin yönetimini bireysel ve kurumsal düzeyde ele almalarını ve çalışanların işyerinde stresi önlemek ve yönetmek için etkili stratejiler geliştirmelerini ve uygulamalarını sağlayacak bilgi ve beceriler kazanmalarını amaçlamaktadır.

Etkili bir şekilde yönetilmeyen stres, odak, motivasyon ve verimlilik kaybına neden olabilir. Bu eğitim, çalışanların kişisel stres faktörlerini belirlemelerine ve stresi başarılı bir şekilde yönetmek için pratik yöntemleri tanımalarına katkı sağlar.

Eğitimin hedef kitlesi

Stres Yönetimi Eğitimi özel kurumların, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin çalışanlarının tamamı için önerilen bir eğitimdir. Bu eğitim iş yeri stresi ile baş etmekte zorlanan veya iş yeri stresini daha etkili bir şekilde yönetmeyi amaçlayan herkes için stresle baş etme ve stresi yönetme becerilerini geliştirmeye katkı sağlar.

Eğitimciler

Stres Yönetimi Eğitimi kurum ve kuruluşlarda stres yönetimi eğitimi verme deneyimine sahip ve/veya stres yönetimi konusunda çalışmaları/araştırmaları olan eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Stres Yönetimi Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Stres yönetiminin temel ilkelerini anlar,
 • Stresle başa çıkmanın maliyet ve faydalarını belirler,
 • Stresin ne olduğunu tanımlar ve stres belirtilerini tanır,
 • Stres tetikleyicilerini ve bunları nasıl yöneteceğini bilir,
 • Bazı kişisel stres yönetimi stratejilerini ve tekniklerini dener,
 • Diyet, uyku ve diğer yaşam tarzı faktörleri yoluyla stresi yönetmeyi dener,
 • İşle ilgili stresi azaltmak için işverenin yasal yükümlülüğünü anlar,
 • Strese yol açabilecek ana çalışma alanlarını gözden geçirir ve kurum genelinde işle ilgili stresi ele almanın yollarını belirler,
 • Stresi en aza indirmek ve daha iyi yönetmek için uzun vadeli bir eylem planı geliştirir.

Eğitimin içeriği

Stres Yönetimi Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • İşle İlgili Stresi Azaltmanın Maliyeti ve Faydaları
 • Stres, Stres Tetikleyiciler ve Stres Kontrolü
 • Stresin Belirtilerini Tanıma
 • Stres Yönetimi Araçları
 • İş Yerinde Stresi Değerlendirme ve İşveren Sorumlulukları
 • Olumlu Düşünmeyi Geliştirmek
 • Sağlıklı Başa Çıkma Stratejileri
 • Stres Yönetimini Destekleyecek Kurumsal Stratejiler

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Stres Yönetimi Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitici, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, grup çalışmaları ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder. Öğrenenlerin işyerinde stres kaynaklarını belirleme, stres belirtilerini tanıma, stresle baş etmek için etkili stratejiler kullanma, ve stresi azaltma için planlama yapma becerilerini tecrübe edebilmeleri için rol oynama, grup çalışması yapma, örnek olaylar/senaryolar üzerinde çalışma gibi uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyalleri

Stres Yönetimi Eğitiminde ders için hazırlanmış, multimedya içerikler ve görsellerle zenginleştirilmiş bir sunum öğretim materyali olarak kullanılır. Buna ilave olarak stresin tetikleyicilerini tanıma, stresle başa çıkma stratejilerini kullanma, stres yönetimini destekleyecek kurumsal stratejiler oluşturma gibi amaçları destekleyecek örnek olaylar, çalışma yaprakları ve uygulamalar öğrenme materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Stres Yönetimi Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Stres yönetimi, stresle başa çıkma, iş yerinde stres, stresle başa çıkma stratejileri

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Yerel Yönetimlerde Etik

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadelede Politikalar, Yasal ve Kurumsal Yapı

SDG13: İklim Eylemi

Dünya Bankası ve Kamu İhale Kurumu Satın Alma Kuralları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İlkokul ve Ortaokul için Dil Becerileri ile Bütünleşik Küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Eğitim Programı

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi
Menü