Risk Yönetimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitimin başlığı

Risk Yönetimi

Eğitimin süresi

2 Gün (12 ders saati)

Eğitim amacı ve kapsamı

Risk Yönetimi Eğitimi çalışanların Kurumsal Risk Yönetimi kavramı kapsamında başarılı yönetim süreçleri için kurumun risklerinin farkında olma, bunları kontrol edebilme ve bu riskleri değere dönüştürebilme bilgi ve becerilerini kazanmalarını amaçlar. Bu eğitim, katılımcıların Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Kurumsal Risk Stratejisi çerçevesinde risk yönetimi süreç ve teknikleri anlama ve uygulama becerileri edinmelerine odaklanır.

Eğitimin hedef kitlesi

Bu eğitimin ana hedef kitlesi, öncelikli olarak özel kurumların, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin  yöneticileri ve kurumsal risk analizi yapacak çalışanlarıdır. Ancak kurumsal eğitim ihtiyacı değerlendirmesine bağlı olarak bütün çalışanların katılımını içerecek şekilde genişletilebilir.

Eğitimciler

Risk Yönetimi eğitimi, COSO Kurumsal Risk Yönetimi sertifikasına sahip ve/veya daha önce kurumlarda COSO Kurumsal Risk Yönetimi eğitimi vermiş ve/veya kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarını yürütmüş eğiticiler tarafından verilir.

Eğitim programı hedefleri ve öğrenme sonuçları

Risk Yönetimi Eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlayanlar, COSO Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımı çerçevesinde;

 • Kurumsal risk yönetimi ve ilgili kavramaları açıklar,
 • Kurumsal yapılarda risklerin değerlendirilmesini nasıl ele alındığını açıklar,
 • Kurumunda riskleri ve fırsatları fark eder,
 • Riskleri yönetme, fırsatları iş alanlarını geliştirmek için kullanmaya yönelik bir bakış açısı oluşturur,
 • Kurumsal strateji ve hedefleri belirlerken ve gerçekleştirirken kurumsal risk yönetiminin değerini analiz eder,
 • Kurumsal risk yönetiminin strateji ve performansla entegrasyonunu sağlar,
 • Risk yönetimi çerçevesinin kavramlarını çeşitli durumsal örneklere uygular,
 • Risk yanıt stratejilerini belirler,
 • Makul bir risk yönetimi stratejisi geliştirir.

Eğitim programının içeriği

 • İç Kontrol Nedir?
 • İç Kontrol Çerçevesi Nedir?
 • COSO Nedir?
 • COSO İç Kontrol Modeli
 • COSO Bileşenleri

Yönetişim ve Kültür

Strateji ve Hedef Oluşturma

Performans

Gözden Geçirme ve Yeniden Düzenleme

İnformasyon, İletişim ve Raporlama

 • COSO Standartları ve Düzenlemeleri Nelerdir?

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Risk Yönetimi Eğitimi yüz yüze uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Risk yönetiminde aşamaların, iş ve işlemlerin pratik becerilerinin kazanılmasını sağlamak amacıyla örnek olaylar ve çalışma yaprakları kullanılır.  Katılımcıların aktif katılımlarını destekleyecek soru-cevap bölümleri, grup çalışmaları ve örnek olay çalışmaları gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Risk Yönetimi Eğitiminde eğitime dair sunum ile risk yönetimi süreçleri ve stratejilerinin uygulanması için örnek çalışmalar, dokümanlar, çalışma yaprakları ve alıştırma uygulamaları öğretim materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Risk Yönetimi Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Risk yönetimi, kurumsal risk yönetimi, iç kontrol, iç kontrol modeli, COSO standartları

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi: Sürdürülebilir bir Gelecek için Genç İklim Eğiticileri

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk  Bildirimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması, SDG13: İklim Eylemi

Karbon Ayak İzi Hesaplama

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi
Menü