Projelerde Sözleşme Hukuku

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik BüyümeSDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Eğitimin başlığı

Projelerde Sözleşme Hukuku

Süre

3 Gün (18 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Projelerde Sözleşme Hukuku Eğitimi katılımcılara Kamu İhale Sözleşmeleri, Dünya Bankası Standart Sözleşme Formu, AB Finansman Programları için Model Hibe Sözleşmesi ve Avrupa Yatırım Bankası Kredi Çerçevesi sözleşme hazırlıklarının yapılması, sözleşme müzakerelerinin yürütülmesi, sözleşme metinlerinin/dokümanlarının hazırlanması, sözleşmelerin imzalanması ve sözleşmelerle ilgili işlemler hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Bu eğitim, sözleşme görüşmelerinin hazırlık safhasından, sözleşmelerin yazılıp imza altına alınmasına kadar geçen sürede, sözleşme taraflarının dikkat etmesi gereken konulara odaklanır. Uluslararası finans kuruluşları ile yapılan sözleşmeler, finansman sağlayan kurum, sözleşme konusu ve kapsamına göre özel hükümler içermekle birlikte iç hukukta ve uluslararası finans kuruluşlarının sözleşmelerde çerçeve belge olarak kullandıkları düzenleyici metinlerde yer alan usul ve esaslar hakkında bilgi sahibi olmak sözleşmelerle ilgili süreçlerde görev alan uzmanlar/personel için kritik öneme sahiptir.

Eğitimin hedef kitlesi

Projelerde Sözleşme Hukuku Eğitimi uluslararası finans kurumları ile sözleşme süreçlerinin herhangi bir aşamasında görev ve sorumluluğu olanlar ile bu süreçlerde karar vericiler ve müzakereciler tarafından alınması yararlı olacak bir eğitimdir.

Eğitimciler

Projelerde Sözleşme Hukuku Eğitimi, Kamu Projelerde Sözleşme Hukuku Eğitimi verme deneyimine sahip, aynı zamanda Dünya Bankası ve AB finans sözleşmeleri konularında deneyimli eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Projelerde Sözleşme Hukuku Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Sözleşme hukukunda ulusal hukuk ve uluslararası hukukta (finans kurumlarınca belirlenmiş sözleşme çerçevelerinde) yer alan sözleşme hukuku terimlerine ve ilkelerine hakim olur, bunları anlar ve uygun şekilde/bağlamda kullanır,
 • Uluslararası finans kurumları ile müzakereler için hazırlık yapar, müzakereleri uygun şekilde başlatır ve müzakere sürecinde uygun şekilde roller üstlenir,
 • Sözleşme metinlerini anlar, sözleşme metinlerinin hazırlanmasında ve oluşturulmasında uygun şekilde roller üstlenir,
 • Sözleşme türleri, sözleşmelerde tarafların rolleri, kaçınılması gereken davranışlar ve fiiller hakkında bilgi sahibi olur ve uygun davranışlar gösterir,
 • Sözleşmelerde değişiklikler gerekmesi halinde izlenecek aşamaları ve prosedürleri bilir ve uygular,
 • Sözleşmelerde yaygın sorun alanları hakkında farkındalık geliştirir ve sorunların oluşması halinde gerekli adımları ve prosedürleri uygular.

Eğitimin içeriği

Projelerde Sözleşme Hukuku Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Sözleşmelerde Ulusal Hukuk ve Uluslararası Hukuk
 • Kamu İhale Sözleşmeleri
 • Dünya Bankası Kredi Sözleşmeleri
 • AB Tarafından Finanse Edilen Projelerin Sözleşmeleri

3.1. Avrupa Yatırım Bankası Kredi Sözleşmeleri

3.2. AB Hibe Sözleşmeleri

 • Sözleşmeler için Hazırlık Çalışmaları
 • Sözleşme Müzakerelerinin Başlatılması ve Gerçekleştirilmesi
 • Sözleşme Anlaşmalarının İmzalanması Süreci
 • Sözleşme Türleri
 • Sözleşmelerde Tarafların Hukuki Sorumlulukları
 • Sözleşme Sürecinde Kaçınılması Gereken Fiil ve Davranışlar
 • Sözleşmelerde Uygulama Süreci
 • Sözleşmelerde Değişiklikler
 • Sözleşmelerde Sorunlu Alanlar, Mücbir Sebepler ve Sorunların Çözüm Mercii ve Çözümü ile İlgili Hususlar

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Projelerde Sözleşme Hukuku Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Bu eğitimde bir grup 20 kişi ile sınırlıdır. Bu eğitimde ilgili ulusal ve uluslararası hukukta terimler, ilkeler ve temel hükümlerin bilgisi kazandırıldıktan sonra öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim ve uygulamalarla öğrenilenlerin uygulamaya transferi ve içselleştirilmesi desteklenir.

Bu eğitimde edinilen bilgi ve becerilerin öğrenenler tarafından uygulamaya transfer edilebilmesini maksimize edebilmek amacıyla katılımcıların çalışma alanı ve proje faaliyetleri dikkate alınarak, sözleşme mevzuatının özellikle katılımcıların faaliyet alanı kapsamı ile ilgili hükümleri, uluslararası finans kaynaklarının kullanılmasında/kullandırılmasında sözleşmesel hususları kapsayacak şekilde alıştırma/uygulama yapılır.

Eğitim araçları ve materyaller

Projelerde Sözleşme Hukuku Eğitiminde çeşitli sözleşmelerden örnekler, örnek olaylar, sözleşme hazırlık süreci, müzakere süreci ve sözleşme türlerinden örnek içerikler/kısımlar eğitim materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar.

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Projelerde Sözleşme Hukuku konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Projelerde Sözleşme Hukuku Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Sözleşme hukuku, kamu ihale sözleşmeleri, Dünya Bankası kredi sözleşmeleri, Avrupa Yatırım Bankası kredi sözleşmeleri, AB hibe sözleşmeleri, sözleşmelerde uygulama süreci, sözleşmelerde değişiklikler

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Atıksu Yönetimi

SDG6: Temiz Su ve Sanitasyon, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG14: Sudaki Yaşam

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk  Bildirimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadelede Politikalar, Yasal ve Kurumsal Yapı

SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü