Projelerde Rapor Yazma ve Bilgi Notu Hazırlama

SDG4: Nitelikli EğitimSDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitimin başlığı

Projelerde Rapor Yazma ve Bilgi Notu Hazırlama

Süre

3 Gün (18 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Rapor Yazma ve Bilgi Notu Hazırlama Eğitimi, yazmaya başlamadan önce nelere dikkat etmeniz gerektiği, bir proje raporu taslağının ve şablonunun nasıl hazırlanacağı, verilerin nasıl toplanacağı, farklı bölümlerin nasıl yazılacağı, raporun nasıl biçimlendirileceği, redaksiyon, biçimlendirmenin nasıl tamamlanacağı ve bir sunuma nasıl hazırlanacağı konularında bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. Bu eğitim raporun hedef kitlesinin veya okuyucusunun kim olduğunu ve ihtiyaçların, projelerde finans kuruluşlarının raporlama beklenti ve gerekliliklerin anlama, rapor yazımı için bilgi ve materyal toplama, raporun yapısını planlama, organize etme, odaklı, akıcı ve anlaşılır bir şekilde yazma, raporu biçimlendirme, metni daha inandırıcı ve hedefli hale getirme için gereken stratejiler dahil olmak üzere rapor yazmanın yaşam döngüsünü kapsar. Ayrıca yönetici özetleri ve bilgi notları oluşturma yazma becerilerinin de geliştirilmesini hedefler.

Eğitimin hedef kitlesi

Projelerde Rapor Yazma ve Bilgi Notu Hazırlama Eğitimi her türlü projenin yürütülmesinde görev alan, yürütücü kurum ve yararlanıcı kurum veya paydaş kurumlarda proje faaliyetlerinde görev ev sorumlulukları olan personel için önerilen bir eğitimdir. Her türlü raporlama etkinliğinde görev alanlar kadar bu raporların yararlanıcılarının, raporlamanın farklı aşamalarında ve farklı bileşenlerinde görev ve sorumluluk sahibi olsalar dahi, bütünlük içinde raporlamanın sistematiğini anlamış olmaları ve sürecin bütününe hakim olmaları raporlama aşamasında etkililiği ve verimliliği artırarak ve raporlama ve raporlara nihai şeklinin verilmesinde, raporların kabul sürecinde sorunları asgari düzeye indirmeye katkı sağlayacaktır.

Eğitimciler

Projelerde Rapor Yazma ve Bilgi Notu Hazırlama Eğitimini, özellikle projelerde raporlama, kurumsal raporlama ve bilgi notu hazırlama konularında eğitim verme deneyimine sahip ve/veya bu konuda çalışmaları/araştırmaları olan eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Projelerde Rapor Yazma ve Bilgi Notu Hazırlama Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Raporun hazırlanma amacını, proje için rapor yazıyorsa finans kurumunun ve yasal düzenlemelerin raporlama gerekliliklerini belirler,
 • Yaygın olarak kullanılan raporlama ilkelerine, hedef kitleye ve tercih raporlama biçimine göre rapor yazma stratejisini belirler,
 • Mantıksal bir sıra ve düzen kullanarak raporu yapılandırır,
 • Doğrudan ve dolaylı yaklaşımlar kullanarak rapordaki bilgileri okuyucuya etkili bir şekilde iletir,
 • Raporda içeriği etkili bir şekilde sunabilmek için uygun araçları kullanır,
 • maksimum etkiyi oluşturabilmek için dikkatin dağılmasına neden olmadan uygun şekilde biçimlendirmeler yapar,
 • İçeriği, okuması, anlaması ve akışa göre hareket etmesi kolay, açık ve etkili bir dil kullanarak düzenler,
 • Raporun önemini vurgulayan ve okunmasını teşvik eden etkili bir özet yazabilir,
 • Amaca uygun şekilde bilgi notları oluşturabilir,
 • Raporlama ve bilgi notu hazırlamada etik kullara ve ilkelere uygun davranır.

Eğitimin içeriği

Projelerde Rapor Yazma ve Bilgi Notu Hazırlama Becerileri Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Rapor Yazmada Amacın ve Amaca Uygun Stratejilerin Oluşturulması
 • Okuyucunun İkna Edilmesi, Dorudan veya Dolaylı Yaklaşımlar, Öncelik-Sonralık Sırası
 • Verilerin, Materyallerin ve İçeriğin Bir Araya Getirilmesi ve Düzenlenmesi
 • Biçimlendirme ve Başlıklandırma
 • Dilin Etkili Kullanımıyla Etkiyi Artırma Yolları
 • Yönetici Özeti, Özet ve Bilgi Notu Hazırlama
 • Raporlamada Etik Kurallar ve İlkeler

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Projelerde Rapor Yazma ve Bilgi Notu Hazırlama Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitici, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, grup çalışmaları ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder. Öğrenenlerin rapor hazırlama süreçlerini tecrübe edebilmeleri için gerçek iş ortamından ve projelerden örnekler üzerinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Projelerde Rapor Yazma ve Bilgi Notu Hazırlama Eğitiminde bir ders sunumu ile uygulama dokümanları öğretim materyali olarak kullanılır. Eğitici, eğitim öncesinde ilgili kurumların yetkilileri ile görüşerek raporlama ve bilgi notu hazırlama konularında personelin tipik iş örneklerinden edinir ve bunlardan yararlanarak eğitim esnasında raporlama ve bilgi notu hazırlama becerilerinin geliştirilmesi için çalışma örnekleri, çalışma yaprakları ve şablonlar oluşturarak personelin işe dönük becerileri daha iyi desteklemek üzere öğretim materyalleri hazırlar ve kullanır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin iletişim ve görünürlüğün planlanması ve uygulanması ile ilgili alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar.

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Projelerde Rapor Yazma ve Bilgi Notu Hazırlama konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Projelerde Rapor Yazma ve Bilgi Notu Hazırlama Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Rapor yazma, bilgi notu hazırlama, rapor yazma süreci, raporlarda biçimlendirme, yönetici özeti, rapor yazmada etik kurallar

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Kalitesi Yönetiminde İklim Değişikliği Kapsamlı Yerel Çalışmalar

SDG13: İklim Eylemi

İnsan Hakları Eğitimi (Ekoloji Aktivistleri için)

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Etik Farkındalık ve Medya İlişkisi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Hak İzleme & Savunuculuk

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması
Menü