Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve

SDG13: İklim Eylemi

Eğitimin başlığı

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve

Süre

3 Gün (18 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve Eğitimi, projelerde çevresel ve sosyal etkileri ve riskleri değerlendirme, yönetme ve izleme sürecindeki sorumlulukları, iş ve işlemleri kapsayan bir eğitimdir. Bu eğitim Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ESMF), Çevre ve Sosyal Yönetim Planı (ESMP), Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme (ESIA), Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı (ESCP), Sonrası Sosyal Denetimler (Ex-post Social Audits), Yeniden Yerleşim Planları (RP), Yeniden Yerleşim Çerçevesi (RF), Paydaş Katılım Planları (SEP) hazırlamada referans olarak alınan Dünya Bankası ve AB (EIB) standartlarına göre bu planların hazırlanması ve yönetilmesi için gerekeli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve Eğitimi;

 • Projelerde çevresel ve sosyal etkileri planlama ve hazırlama ile ilgili görev ve sorumlulukları,
 • Projelerde çevresel ve sosyal etkileri ve riskleri değerlendirme, yönetme ve izleme sürecinde görev ve sorumlulukları,
 • Projelerde çevresel ve sosyal etki ile ilgili planları inceleme, değerlendirme ve bu konularda görüş bildirme, bu planları hazırlayanlara rehberlik etme ile ilgili görev sorumlulukları

olanlar veya bu konularda bilgi, beceri ve anlayış geliştirmek isteyenler tarafından alınması gereken bir eğitimdir.

Eğitimciler

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve Eğitimi Dünya Bankası ve AB tarafından oluşturulmuş Çevresel ve Sosyal Etki Standartlarına hakim, bunları projelerde uygulamış veya bunların eğitimlerini vermiş deneyimli uzmanlar tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve standartlarını bilir,
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin amaç ve hedeflerini anlar,
 • Çevresel ve sosyal değerlendirmenin temel aşamalarıyla ilişkili planlama ve yönetim görevlerini gerçekleştirebilir,
 • Çevresel ve sosyal değerlendirmenin çeşitli uygulamalarını bilir,
 • Paydaşlarla birlikte çalışmanın ve çevresel ve etki değerlendirmesi sonuçlarının uygulanmasının sürdürülebilirlik amaçlarına ve hedeflerine nasıl katkı sağlayacağını anlar,
 • Çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirilmesinde uygun yöntemleri seçer ve kullanabilir,
 • Çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirilmesinde uygun yöntemleri kullanarak raporlama yapabilir,
 • Çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirilmesi ile ilgili yönlendirme yapabilir, çalışmalar ve raporları inceler ve görüş belirtebilir.

Eğitimin içeriği

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

1. Çevresel ve Sosyal Çerçeve Standartları, Kapsamı ve Araçları

1.1. Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi, Amaç, Politikalar ve Standartlar

1.2. Avrupa Yatırım Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi, Amaç, Politikalar ve Standartlar

1.3. Çevresel ve sosyal riskler ve etkilere genel bakış, kapsam belirleme çalışması ve ÇSED

1.4. Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ESMF),

1.5. Çevre ve Sosyal Yönetim Planı (ESMP),

1.6. Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme (ESIA),

1.7. Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı (ESCP),

1.8. Sonrası Sosyal Denetimler (Ex-post Social Audits),

1.9. Yeniden Yerleşim Planları (RP),

1.10. Yeniden Yerleşim Çerçevesi (RF),

1.11. Paydaş Katılım Planları (SEP)

2. Temel Veriler ve Verilerin Kullanımı

2.1. Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Temel Veri Toplama

2.2. Veri Toplama Araçları, Tasarımı ve Uygulaması

2.3. Saha Ziyaretlerinin ve Birincil Veri Toplama Faaliyetlerinin Planlanması

2.4. Saha Çalışması Faaliyetleri

2.5. Temel Verilerin Kullanımı ve Sunumu

3. Etki Değerlendirmesi

3.1. Etki Değerlendirme Metodolojisi ve Rapor Yapısı, Nicel Ve Nitel Yaklaşımlar

3.2. Risk Değerlendirmesi ve Etki Değerlendirmesi, Kümülatif Etki Değerlendirme

3.3. Etki Değerlendirmesi Bölümündeki Temel Veriler Nasıl Kullanılır ve Sunulur?

3.4. Raporlama

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Bu eğitimde çevresel ve sosyal etkililik değerlendirmesi konularında alıştırma ve uygulamalar gerçekleştirileceğinden bir grup en fazla 20 kişi ile sınırlıdır. Yüz yüze eğitimde eğitimciler Çevresel ve Sosyal Çerçeve standartları ve konuları hakkında genel bir teorik eğitim verildikten sonra öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder.

Bu eğitimde edinilen bilgi ve becerilerin öğrenenler tarafından uygulamaya transfer edilebilmesini maksimize edebilmek amacıyla katılımcıların çalışma alanı ve kurumsal faaliyetleri dikkate alınarak, Çevresel ve Sosyal Çerçeve faaliyetlerinin çeşitlerini ve aşamalarını kapsayacak şekilde alıştırma ve uygulamalar yapılır.

Eğitim araçları ve materyaller

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve Eğitiminde öğrenenlerin çevresel ve sosyal çerçeve faaliyetleri ve bunların aşamaları üzerinde alıştırma ve uygulama yapmaları için örnek dokumanlar eğitim materyali olarak kullanılır. Örnek dokümanlar çevresel ve sosyal etki konularında raporlama, etki değerlendirmesi ile bu konularda hazırlanmış raporların değerlendirilmesini kapsar.

Bu eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar.

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Çevresel ve sosyal çerçeve, çevresel ve sosyal riskler, çevresel etkiler, çevresel ve sosyal yönetim çerçevesi (ESMF), çevre ve sosyal yönetim planı (ESMP), çevre ve sosyal etki değerlendirme (ESIA), çevresel ve sosyal taahhüt planı (ESCP), yeniden yerleşim planları (RP), yeniden yerleşim çerçevesi (RF), paydaş katılım planları (SEP), projelerde etki değerlendirmesi, projelerde risk analizi

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Projelerde Sözleşme Hukuku

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Sağlık Sektörü Üzerinde Etkileri

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi: Sürdürülebilir bir Gelecek için Genç İklim Eğiticileri

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

Karbon Ayak İzi Hesaplama

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi
Menü