Proje Döngüsü Yönetimi

SDG4: Nitelikli EğitimSDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitimin başlığı

Proje Döngüsü Yönetimi (PDY)

Süre

3 Gün (18 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Avrupa Birliği proje formatı ve genel olarak uluslararası finans kuruluşlarının proje format ve süreçlerini içerecek şekilde, bir projenin proje fikrinden itibaren nasıl planlanacağı, nasıl bütçelendirileceği, nasıl yönetileceği ve kontrol edileceği, projenin nasıl sonlandırılacağı dahil olmak üzere, bir proje sürecinin başlangıcından sonuna tüm aşamaları kapsar.

Bu eğitim aynı zamanda katılımcılara proje hazırlık aşamaları ve proje hazırlama teknikleri ile bu konuda temel bilgilerin kazandırılmasını amaçlar. Eğitimde teorik bilginin yanında uygulama örneklerine de yer verilerek, katılımcıların proje sürecinin her aşamasında farklı proje problemleri ile karşılaşmaları durumunda, ne tür yöntemler kullanarak nasıl başarılı olacakları, maliyet, süre ve kaynaklarına uygun olarak hedeflerine nasıl ulaşacaklarına ilişkin becerilere odaklanılır.

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM), bir projenin yaşam döngüsü boyunca kullanılan tüm yönetim faaliyetleri ve karar alma prosedürlerini kapsar. Bu eğitim, katılımcılara projelerin tüm aşamaları yönetmek için eksiksiz bir yeterlilikler, teknikler, araçlar ve iyi uygulamalar seti sağlamayı amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, proje hazırlama, uygulama ve proje yönetimi faaliyetleri kapsamında çalışma yapan, çalışmayı planlayan veya proje döngüsünü daha iyi anlamaya çalışanlar için alınması gereken bir eğitimdir.

Eğitimciler

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimini veren eğitimciler, bu konuda daha önce eğitim vermiş, proje süreçlerine hakim, Proje Döngüsü Yönetimi ilke ve prensiplerini bilen ve PDY kitapçığına hakim, yetişkin eğitimi ve hibrit eğitim uygulamalarında deneyimli, Proje Yönetimi Sertifikasına ve saha/proje tecrübesine sahip uzmanlardan oluşur.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Proje Döngüsü Yönetimin Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayanlar:

 • Proje kavram ve süreçlerini açıklar,
 • Proje ve program farkını açıklar,
 • Proje döngüsü aşamalarını ve bu aşamaların birbiri ile ilişkisini kavrar,
 • Projeleri başlatmak, planlamak, yürütmek, izlemek, kontrol etmek, kapatmak ve projenin tüm unsurlarını koordine etmek için proje yönetimi süreçlerini uygular,
 • Mantıksal çerçeve yaklaşımını anlar, mantıksal çerçeve hazırlar ve sunar,
 • Paydaş analizi tekniklerini uygular,
 • Problem ağacı tekniğini kullanır,
 • Amaç ağacı analizi yapar,
 • Strateji analizi yapar,
 • Mantıksal çerçeve matrisi oluşturur,
 • Objektif olarak doğrulanabilir göstergeler ve doğrulama kaynakları (Objectively verifiable Indicators – OVIs ve Source of Verification – SoV) tanımlar,
 • Varsayımları uygun şekilde belirler,
 • Aktiviteleri planlar ve bütçelendirir,
 • Riski tanımlama, analiz etme ve riske yanıt verme dahil olmak üzere proje riskini yönetir,
 • Kapsam, zaman, maliyet ve kalite yönetimi dahil olmak üzere projeleri etkin bir şekilde yönetir.

Eğitimin içeriği

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi şu alt başlıkları içerir:

 • Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Yönetimi
 • Proje Fikrini Belirlenmesi ve Analizi
 • Tanımlama Aşaması (Identification Phase), İhtiyacı belirleme: İhtiyaç Analizi nasıl yapılır?
 • Planlama (Planning Phase) Planlamanın önemi, planlama kim tarafından yapılmalıdır?
 • Proje için finansman kaynağının belirlenmesi,
 • Uygulama Aşaması (Implementation Phase), Uygulamadaki temel kurallar
 • İzleme Değerlendirme Aşaması (Monitoring Phase), Proje sürecinin ve sonuçlarının; izlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi
 • Paydaş Analizi (Stakeholder Analysis) Nasıl Yapılır?
 • Paydaş Analizi Tablosunun Doldurulması, Paydaşların Belirlenmesi ve Analizi
 • Problem Analizi (Problem Analysis) Nasıl Yapılır?
 • Problem Ağacı Oluşturulması
 • Problem Analizi Uygulaması ve Değerlendirmesi
 • Hedef Analizi (Objective Analysis) Nasıl Yapılır?
 • Hedef Ağacının Oluşturulması
 • Strateji Analizi (Strategy Analysis) Nasıl Yapılır?
 • Hedef ve Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeveye Geçiş
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı nedir?
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Aşamaları
 • Mantıksal Çerçeve Matrisi (Logical Framework). Mantıksal Çerçeve Matrisinin İncelenmesi.
 • Mantıksal Çerçeve Matrisinde Varsayımlar
 • Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler ve Doğrulama Kaynakları
 • Mantıksal Çerçeve Matrisinin Doldurulması Uygulama
 • Mantıksal Çerçeve Matrisinden Faaliyet Planına, Faaliyet Planından Bütçeye Geçiş
 • Risk Analizi (Risk Analysis) Nasıl Yapılır?
 • Sürdürülebilirlik Nasıl Sağlanır?
 • İzleme, Değerlendirme ve Denetim Aşamaları Nelerdir?

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişiden oluşur. Eğitimciler, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder. Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi “aktif ve uygulamalı öğrenme” yaklaşımı ile uygulanır. Eğitimde kavramsal konuların sunumu yanında katılımcıların aktif olarak sürece dahil olmalarını sağlayacak örnek uygulamalara yer verilir.

Kavramsal bilgiler örnekler ile desteklenir ve iyi uygulama örnekleri paylaşılır. Katılımcıların aktif katılımlarını destekleyecek soru-cevap bölümleri, grup çalışmaları ile eğitimcinin hazırlayacağı çevrimiçi bazı araçlar (Mentimeter, SurveyMonkey, vs.) kullanılabilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Eğitim materyalleri eğitim sunumu ve proje süreçlerine ilişkin örnek çalışmalardan oluşur. Proje Döngüsü Yönetimi Eğitiminde bir projenin başlangıcından kapanışına kadar tüm aşamalarla ilgili işlem ve doküman örnekleri ile söz konusu işlemlerin öğrenenler tarafından tecrübe edilmesi için çalışma yaprakları eğitim materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar.

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Proje Döngüsü Yönetimi konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Proje yönetimi, proje döngüsü yönetimi, problem analizi, proje planlama, mantıksal çerçeve matrisi, proje izleme ve değerlendirme

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi: Sürdürülebilir bir Gelecek için Genç İklim Eğiticileri

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

Sürdürülebilirlik Raporlaması

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Etik

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar
Menü