Okullar İçin İklim Eylemi: Okulu İklim Değişikliğine Hazırlamak

SDG4: Nitelikli EğitimSDG13: İklim Eylemi

Eğitimin başlığı

Okullar İçin İklim Eylemi: Okulu İklim Değişikliğine Hazırlamak

Süre

2 Gün (12 ders saati) + 5 işgünü işbaşında rehberlik çalışması

Bu eğitimin sonunda, iklim ve sürdürülebilirlik planlaması ve uygulamasına geçecek okullarda planlama ve uygulama sürecine rehberlik etmek amacıyla bir öğretim yılı içinde toplamda 5 işgünü işbaşında rehberlik çalışması yürütülür.

Eğitimin amacı ve kapsamı

Okullar İçin İklim Eylemi Eğitimi okullarda sürdürülebilirlik kültürü oluşturmak ve bu kültürü geliştirmek için yönetişim, tesisler ve işletim, öğretme ve öğrenme, ve toplumla işbirliği boyutlarında bütüncül bir yaklaşımın teorik arka planı ve uygulama başmakları, ilkeleri ve süreçlerini kapsar. Bu eğitim katılımcılara bir okulu bütün yönleriyle iklim eylemi için hazır hale getirme ve harekete geçirme için girişim başlatma, planlama ve iklim eylemlerini uygulama için gerekli temel bilgi, bakış açısı ve becerileri uygulamalı olarak kazandırmayı amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

Okullar İçin İklim Eylemi Eğitimi; okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler, rehber öğretmenler, okullarda çalışan tüm personel, okul aile birliği başkan ve üyeleri, veliler ve öğrenciler dahil olmak üzere okulun tüm iç ve dış paydaşları için alınması önerilen bir eğitimdir. Okulu iklim değişikliğine hazırlamada başarılı bir planlama ve uygulama için tüm paydaşların iklim değişikliği eylemine ilişkin ortak bir bakış açısı oluşturmaları kilit öneme sahiptir.

Bu eğitim alacak olanların, bu eğitim öncesinde iklim değişikliği, ikilim değişikliğine uyum ve azaltım konusunda temel düzeyde eğitim almış olmaları, temel bilgilere sahip olmaları tercih edilir.

Eğitimciler

Okullar İçin İklim Eylemi Eğitimi bu alanda program geliştirme, eğitim içerikleri oluşturma, kurumsal iklim eylemleri ve sürdürülebilirlik konularında kapasite geliştirme çalışmaları ile öne çıkan, okul geliştirme alanında deneyimli uzmanlar tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Okullar İçin İklim Eylemi Eğitimini başarıyla tamamlayanlar;

 • İklim eylemi için okul tabanlı bir yaklaşımı kendi okuluna uyarlayabilir,
 • İklim uyumlu ve sürdürülebilir bir okul oluşturmak için yönetişim, eğitim öğretim, işletim ve işbirliği boyutlarında katılım ve katkı sağlayabilir,
 • İklim uyumlu okul ve sürdürülebilirlik kültürü oluşturmak için aşamaları ve eylemleri uygulayabilir,
 • İklim eylemi planın uygulanmasını izler, değerlendirir ve sürekli geliştirme çalışmalarına katkı verebilir.

Eğitimin içeriği

Eğitim programının içeriği eğitim alacak grubun eğitim durumu, çalışma alanı gibi özelliklerine göre uyarlanacak olmakla birlikte, eğitimin içeriği aşağıdaki ana başlıkları içerir:

 • İklim eylemi için okul tabanlı yaklaşım
 • Okul tabanlı iklim eyleminin boyutları
 • Okulda sürdürülebilirlik ve yönetişim
 • İklim eylemi için öğretme ve öğrenme: derslerle bütünleşik iklim eğitimi, eleştirel ve geleceğe yönelik düşünme, öğrencilerin iklim eylemi için yetiştirilmesi
 • Tesisler ve işletim: okulun iklim eylemi için bir model haline gelmesi
 • İklim eylemi öğretimi ve öğrenme için toplumla işbirliği geliştirilmesi
 • İklim eylemi izleme, değerlendirme ve raporlaması

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Okullar İçin İklim Eylemi Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Eğitim uygulamalı olarak gerçekleştirileceğinden, tüm katılımcıların eğitim süresince eksiksiz olarak eğitim ortamında fiziki olarak bulunmaları gerekir.

Eğitimin uygulanmasında eğitim sunumu katılımcılara dijital olarak temin edilir. Eğitimde okulun bütüncül bir iklim ve sürdürülebilirlik yaklaşımını kavramaları, ortak bir bakış açısı geliştirmeleri  hakkında temel bilgilerin sunumu yanında iklim eylemi planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme becerilerini geliştirmek için tartışma, beyin fırtınası, örnek olay çalışması ve grup çalışması gibi tekniklerin kullanımıyla katılımcıların etkin olması sağlanır.

Eğitim araçları ve materyaller

Okullar İçin İklim Eylemi Eğitiminde katılımcıların iklim eylemi girişimini başlatma, planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında alıştırma ve uygulamalar yapmaları için çalışma yaprakları ve diğer dokumanlar eğitim materyali olarak kullanılır.

Bu eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları, kontrol listeleri ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir. Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar.

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Okullar İçin İklim Eylemi konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Okullar İçin İklim Eylemi Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Okullar İçin İklim Eylemi Eğitimini ve eğitim sonrasında bir öğretim yılı süresince rehberlik sürecini tamamlayan okullara, SDCampus uzmanlarınca yapılan değerlendirme sonucuna göre Sustainable Development Campus “İklim Dostu Okul” belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Okullar için iklim eylemi, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik eğitimi, okullarda sürdürülebilirlik kültürü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi: Sürdürülebilir bir Gelecek için Genç İklim Eğiticileri

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi

Projelerde Çevresel ve Sosyal Çerçeve

SDG13: İklim Eylemi
Menü