Motivasyon Teknikleri

SDG4: Nitelikli Eğitim

Eğitimin başlığı

Motivasyon Teknikleri

Süre

1 Gün (6 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Motivasyon Teknikleri Eğitimi personelin işyerinde motivasyon ve motivasyonu etkileyen faktörler konusunda bir farkındalık oluşturmasını, iş yerinde kendi motivasyonunu ve diğerlerinin motivasyonunu artıran veya baskılayan içsel ve dışsal unsurları motivasyon teorilerinin sağladığı açıklamaları kullanarak anlamlandırmasını, bireysel ve kurumsal olarak motivasyonu geliştirme tekniklerini açıklayabilmesini ve bunları kullanmasını sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Bu eğitim bireyin içsel ve dışsal motivasyon unsurlarını belirlemesi için bir farkındalık oluşturmaya ve kendi kişilik tarzı ve iş ortamında diğerlerinin kişilik tarzlarının motivasyon ile ilişkisini fark ederek motivasyonun sürekliliğini sağlamak için stratejiler oluşturmaya odaklanır.

Eğitimin hedef kitlesi

Motivasyon Teknikleri Eğitimi özel kurumların, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin çalışanlarının tamamı için önerilen bir eğitimdir. Bu eğitim çalışanların günlük yaşamda ve iş yaşamında motivasyonlarını artırmaları ve etkileşim halinde oldukları diğer insanların motivasyonunu olumlu yönde etkileyebilmeleri için pozitif bir yaklaşım geliştirmeleri, bilgi ve beceri kazanmalarını destekleyecek bir eğitim olarak bireysel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlar.

Eğitimciler

Motivasyon Teknikleri Eğitimi, motivasyon teknikleri eğitimi, iş yerinde iletişim ve motivasyon, kendini ve başkalarını motive etme gibi konularda eğitimler verme ve kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik eğitim uygulamalarında deneyimli ve/veya bu alanda çalışmaları/araştırmaları olan eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Motivasyon Teknikleri Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Motivasyon kavramını açıklar,
 • Çalışan motivasyonunun ardındaki psikolojik teorileri yorumlar ve tartışır,
 • Kendi motivasyonu için içsel ve dışsal faktörleri tanımlar ve bunlar hakkında farkındalık geliştirir,
 • Kendi motivasyonunu ve diğerlerinin motivasyonunu artırmada etkili personel motivasyonu yöntemlerini uygular,
 • Farklı kişilik tiplerini dikkate alarak daha etkili ekip motivasyonu için stratejiler geliştirir,
 • Motivasyon sürecinin bir parçası olarak açık ve tanımlanmış hedefler oluşturur,
 • İşyeri motivasyonunu baskılayan unsurları belirler ve bunları nasıl ele alacağı konusunda fikir geliştirir.

Eğitimin içeriği

Motivasyon Teknikleri Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • İşyerinde Motivasyon
 • Sizi Ne Motive Eder?
 • Motivasyon Teorileri ve Yaklaşımları
 • Motivasyonda Kişilik Tiplerinin Rolü
 • Motivasyon Araçları
  1. Amaç Oluşturma
  2. Motivasyon Stratejileri
  3. Öğrenme ve Gelişim
  4. Olumlu Tutum Geliştirme
 • Kendi Motivasyonunu Geliştirme

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Motivasyon Teknikleri Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitici, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, grup çalışmaları, rol oynama, vaka çalışmaları ve etkinliklerle öğrenenlere rehberlik eder. Öğrenenlerin motivasyon unsurlarını belirleme ve motivasyonu geliştirmek için stratejiler oluşturma becerilerini tecrübe edebilmeleri için gerçek iş ortamından örnekler üzerinde yaşantı temelli uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Motivasyon Teknikleri Eğitiminde ders için hazırlanmış, multimedya içerikler ve görsellerle zenginleştirilmiş bir sunum öğretim materyali olarak kullanılır. Buna ilave olarak, kişilik tiplerini ve kişilik tiplerinin motivasyon ile ilişkisini fark etme, motivasyon stratejilerini uygun koşullar ve bağlamda kullanma, kendi motivasyonunu geliştirme için stratejiler oluşturma gibi amaçları destekleyecek örnek olaylar, çalışma yaprakları ve uygulamalar öğrenme materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Motivasyon Teknikleri Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Motivasyon, motivasyon teknikleri eğitimi, iş yerinde motivasyon, motivasyon teorileri, içsel motivasyon, dışsal motivasyon

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlaması

SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Etik

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi
Menü