Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitimi

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim DeğişikliğiSDG4: Nitelikli Eğitim

Eğitimin başlığı

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitimi

Süre

38 gün (152 saat)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitim Programı erken çocukluk döneminde (3-6 yaş) çocuklarda iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri, ikilim değişikliğine uyum, iklim değişikliğini azaltım ve iklim değişikliğinin yansımaları ile ilgili bilgi, farkındalık, tutum ve beceri geliştirmeyi amaçlar. Çocuklar iklim değişikliğinin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği bir dünyada iklim değişikliği karşısında çaresizlik duygusu geliştirmeden önce yaşlarına uygun bir eğitim ve etkinliklerle ikilim değişikliği hakkında bilimsel temellere dayalı bir kavrayış ve ikilim değişikliğine uyum, ekolojik ayak izini küçülterek iklim değişikliğinin önlenmesine veya azaltımına katkı sağlayacak tutumlar ve beceriler geliştirebilir. Bu program erken çocuklu eğitimi ile bütünleşik olarak çocuklarda ikilim değişikliği ile ilgili farkındalık, çocuğu güçlendiren bir bakış açısı, tutum ve beceriler geliştirmeye odaklanır.

Eğitimin hedef kitlesi

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitim Modülü okul öncesi dönem çocuklarının (3-6 yaş) iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri, ikilim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğini azaltım konularında bilgi, farkındalık, tutum ve eylemlerini geliştirmelerini destekleme odaklı bir eğitimdir. Bu eğitim modülü, çocukların iklim değişikliği, küresel ısınma ve sürdürülebilirlik konularında en temel düzeyde bilgi, beceri, tutum ve eylemsel düşüncelerini geliştirebilmek adına başlangıç noktası olarak tasarlanmıştır.

Eğitimciler

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitim programı ve programın uygulama süreci, bu programı hazırlayan eğiticiler tarafından erken çocukluk eğitimi öğretmenleri ve eğiticileri ile paylaşılır. Programı hazırlayan eğiticiler erken çocukluk eğitimi, erken çocukluk eğitiminde program geliştirme ve erken çocukluk eğitiminde küresel ısınma, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik eğitimi alanlarında çalışmaları ile öne çıkan, saha deneyimine ve öğretmenlik sahip uzmanlardan oluşur.

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitim programını okullarında uygulayacak erken çocukluk eğitimi öğretmenleri ve eğiticilerin bu programı uygulamaya başlamadan önce İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti Eğitimini ve Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitim Programı Öğretmen Eğitimini tamamlamış olmaları gerekir.

Eğitim programı hedefleri ve öğrenme sonuçları

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitim Modülü Eğitimini tamamlayan çocuklar;

 • Hava olaylarının isimlerini söyler ve özelliklerini açıklar.
 • Hava olaylarının Günlük/haftalık hava durumu ile ilgili tahminlerde bulunabilir.
 • Gün içinde hava durumundaki değişimi gözlemler ve ifade edebilir.
 • Mevsimlerin isimlerini söyler ve özelliklerini bilir.
 • Mevsimleri diğerlerinden ayırt edebilir.
 • Hava durumuna ve mevsime uygun giyinme tercihleri yapabilir.
 • İklim kavramını açıklar.
 • Hava durumu ve iklim arasındaki farkı söyler.
 • İkliminin, insan, bitki ve hayvan türlerine etkilerini söyler.
 • Dünyadaki farklı iklim tiplerine örnekler verir.
 • Farklı iklimlerdeki canlıların yaşamına ilişkin açıklamalar yapar.
 • Farklı iklimlerin özelliklerini karşılaştırır.
 • Kutup ikliminin başlıca özelliklerini söyler.
 • Kutup ikliminde yaşayan insanların evlerinin özelliklerini söyler.
 • Kutup ikliminde yaşayan insanların giyinme özelliklerini söyler.
 • Kutup ikliminde yaşayan insanların ulaşım araçlarının özelliklerini söyler.
 • Kutuplarda yaşayan hayvanlara örnek verir.
 • Buzulların eridiğini söyler.
 • Sıcaklığın erime olayına etkisini açıklar.
 • Hava sıcaklığındaki artışın buzullara etkisini söyler.
 • Çölün ne demek olduğunu açıklar.
 • Çöldeki yaşayan canlıları söyler.
 • Çöl iklimi ile ilgili temel özellikleri söyler.
 • Buharlaşmanın ne olduğunu açıklar.
 • Kuraklığın ne olduğunu açıklar.
 • Kuraklığın sonuçlarını söyler.
 • Ormanların önemini açıklar.
 • Orman yangınlarının olası nedenlerini söyler.
 • Orman yangınlarını önlemek için alınabilecek önlemlere örnekler verir.
 • İklim değişikliği kavramını açıklar.
 • İklim değişikliğine neden olan olayları söyler.
 • İklim değişikliğinden etkilenen canlıları söyler.
 • İklim değişikliğinin doğaya/insan yaşamına olan zararlarını açıklar.
 • Ekosistemi açıklar.
 • Hava, su, toprak kirliliği gibi çevre sorunlarının nedenlerini söyler.
 • Sürdürülebilirliği sağlamak için gereksiz tüketimi azaltır.
 • Geri dönüşümü açıklar.
 • Doğa ve doğada var olan canlıların yaşamına saygı duyar.
 • Sera gazının ne olduğunu bilir.
 • Sera etkisine yol açan nedenlere örnekler verir.
 • Ekolojik ayak izi kavramını açıklar.
 • Neden-sonuç ilişkisi kurar.
 • Ekolojik ayak izini küçültmenin önemini söyler.
 • Ekolojik ayak izinin küçültmek için öneriler sıralar.
 • İklim değişikliği ile ilgili hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
 • İklim değişikliği ile mücadelede yapması gerekenleri açıklar.
 • Doğru tüketim alışkanlığını açıklar.
 • Tasarruf kavramını açıklar.
 • İklim değişikliği ile mücadelede kullanılan sembollerin anlamını söyler.

Eğitim programının içeriği

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitim Modülü Eğitiminin içeriği aşağıdaki ana başlıkları içerir:

 • Hava Olayları
 • Mevsimler
 • İklimler
 • Kutup İklimi
 • Buzulların Erimesi
 • Çöl İklimi
 • Kuraklık
 • Orman Yangınları
 • İklim Değişikliği Kavramı
 • Ekosistem
 • Sera Gazı
 • Ekolojik Ayak İzi
 • İklim Değişikliği Mücadele Yolları

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitim Programını uygulayacak öğretmenler, eğiticiler ve kurum yöneticileri 6 saatlik bir hazırlık eğitimi sonrasında program ekibinin rehberliği ve desteği ile uygulamaya başlar. Uygulama rehberliği ve desteği bir öğretim yılı süresince devam eder. Kurumun ilave destek talep etmesi dışında, bir yıllık hazırlık sürecinin sonunda kurum etkinlikleri kendi inisiyatifi ile uygulamaya devam eder.

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitim Programı yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede ele alınan temel kavramlar, iklim değişikliği, ikilim değişikliğine uyum, iklim değişikliğini azaltım ve iklim değişikliğinin yansımaları hakkında temel bilgiler yaşa uygun araçlar ve materyaller kullanılarak sunulur. Öğretmen, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, beyin fırtınası, tartışma, küçük grup çalışmaları, etkileşimli kitap okuma, eyleme yönelik faaliyetler ve ailelerin de katılımının sağlandığı çeşitli etkinlikler aracılığıyla çocukların öğrenmesi için uygun bir ortam oluşturur.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede erken çocukluk eğitim programının uygulama sürecinde göz önünde bulundurulması gereken ilkeler şunlardır:

 • Programın tüm etkinlikleri erken çocukluk eğitimi ile bütünleşik olarak uygulanır. Etkinlikler fen etkinlikleri ile sınırlandırılmadan Türkçe, oyun, sanat, drama, hareket gibi okul öncesi eğitim programında yer alana farklı etkinlik türlerinden faydalanılır.
 • Çocuk merkezli eğitim yaklaşımı benimsenir. Çocukların merak etmelerine, problem durumlar ile karşılaşmalarına, sorular sorup araştırmalarına, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünmelerine fırsat verilir.
 • Okul dışı öğrenme ortamlarından (kütüphane, gözlem evleri, çevre eğitimi ile ilgili kurum ve kuruluşlar gibi) ve açık alan etkinliklerinden etkin şekilde faydalanılır.
 • Sevgi, saygı, sorumluluk gibi değerler programla bütünleştirilir.
 • Modül kapsamında ele alınan amaçların kalıcılığının artması için ilgili amaçlar eğitim programının diğer etkinlikleri kapsamında tekrar ele alınır.
 • Modül aile katılım etkinliklerini içeren aile eğitim rehberi ile birlikte kullanılmalıdır.
 • Programın değerlendirme boyutunda pedagojik değerlendirme yaklaşımından yararlanılır.

Eğitim araçları ve malzemeleri

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitim Programı 13 konu başlığı altında düzenlenmiş etkinliklerden oluşur ve her bir etkinlik için gerekli materyaller ve eğitim araçları program kitapçığında detaylandırılmıştır.

Değerlendirme

Eğitim modülünün değerlendirilmesinde esas alınan yaklaşım “pedagojik değerlendirme” yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın esası, öğrenme sürecinin değerlendirilmesi ve hem çocuk hem de diğer kişiler için öğrenmenin görünür kılınmasıdır.

Bu değerlendirme yaklaşımında ele alınacak değerlendirme araçları; şovale, dokümantasyon paneli ve kavram haritalarına ek olarak çocukların etkinlik sonlarında bireysel olarak tutacakları “bilim günlükleri”dir.

 Anahtar sözcükler

İklim, Küresel İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım, İklim Değişikliğiyle Mücadele Stratejileri, İklim Değişikliğinin Yansımaları

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Atıksu Yönetimi

SDG6: Temiz Su ve Sanitasyon, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG14: Sudaki Yaşam

Yerel Yönetimlerde Kredi Değerliliği Analizi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlaması

SDG13: İklim Eylemi
Menü