Katı Atık Yönetimi

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve TopluluklarSDG13: İklim Eylemi

Eğitimin başlığı

Katı Atık Yönetimi

Süre

2 iş günü (12 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Katı atık yönetimi, dünya çapında organizasyonların ve yerel yönetimlerin en önemli işlevlerinden biridir ve bu yönetimin nasıl yapıldığı halk sağlığını, çevreyi ve doğal kaynakları doğrudan etkilemektedir. Hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları gerek atık hacmini gerekse de atık kompozisyonunu çeşitlendirerek kontrol ve yönetimini zorlaştırmaktadır. Katı atıkların oluşturduğu kirlilik ile buna bağlı mevcut ve potansiyel risklerin her geçen gün artması, doğal kaynakların azalması sonucunda, katı atık yönetimi gittikçe önem kazanmaktadır.

Bu eğitim, genel olarak katı atık yönetim prensiplerine ve modellerine değinirken, ulusal ve uluslararası çerçevenin ve ulusal düzeyde mevcut durumun bir değerlendirmesine ve güncel durumun anlaşılmasına odaklanır. Eğitim daha geniş bir perspektiften güncel trendler ile de uyumlu olarak atık yönetiminin kaynak verimliliği ile ilişkisi, atık kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltımı konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

Bu eğitimin ana hedef kitlesi, başta yerel yönetimler olmak üzere, kamu kurumlarında katı atık yönetimi ile ilgili karar vericiler, yöneticiler ve teknik personel; özel sektörde katı atık yönetimi ile ilgili görevleri ve fonksiyonları olan yöneticiler ve teknik personel; sivil toplum kuruluşlarında ve bireysel düzeyde katı atık yönetiminde sürdürülebilirlik konusu ile ilgilenen, bu konuda çalışmalar yapan ya da yapmayı planlayan herkesi kapsar.

Eğitimciler

Katı Atık Yönetimi eğitimi, katı atık yönetimi alanında proje hazırlama, yönetme, yürütme tecrübesine sahip ve/veya katı atık yönetimi alanında araştırmaları/çalışmaları ile temayüz etmiş eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Katı Atık Yönetimi eğitimini tamamlayanalar;

 • Katı atık yönetimi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur,
 • Ulusal düzeydeki mevcut durumu dünyadaki iyi uygulamalarla karşılaştırabilir,
 • Dünyadaki sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomiye geçiş yönündeki eğilimler kapsamında atık yönetiminin kaynak verimliliği ile ilişkisini açıklar,
 • Projelerde katı atık yönetiminin finansal, sosyal ve kurumsal yönlerini açıklar,
 • Katı atık yönetimini sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumlu hale getirmek için stratejiler oluşturabilir.

Eğitimin içeriği

Katı Atık Yönetimi Eğitim programının içeriği şunları kapsar:

 • Kavramsal çerçeve: Atık yönetiminin esasları
 • Ulusal ve uluslararası çerçeve
 • Entegre atık yönetimi modelleri (Atık hiyerarşisi, sıfır atık yaklaşımı, vb.)
 • Atık türleri ve bertaraf/geri kazanım yöntemleri (enerji üretimi dahil)
 • Ulusal düzeyde güncel atık verileri (evsel atıklar, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar, maden atıkları, imalat sanayii atıkları vb.)
 • Ulusal düzeyde katı atık yönetimi (atığın toplanması, işlenmesi, geri kazanımı ile ilgili veriler)
 • Atık yönetimi ve kaynak verimliliği ilişkisi, ulusal düzeyde politika ve uygulamalar
 • Atıktan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltımı ve ilgili stratejiler
 • Atık yönetiminin finansal, sosyal ve kurumsal yönleri
 • Türkiye’de ve dünyada yerel yönetimlerin katı atık yönetimi alanında öne çıkan uygulamaları
 • Kurumsal, yerel ve ulusal düzeyde katı atık yönetimi politikaları, stratejileri ve uygulamalarının tasarlanması ve uygulanması

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Katı Atık Yönetimi Eğitimi yüz yüze uygulanır. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Eğitimde konuya dair teorik bilgilerin aktarılması yanında dünyadan iyi uygulama örnekleri ve alternatif çözümler incelenir, ulusal ve yerel düzeyde yenilikçi çözümler üretilmesi için alternatiflerin oluşturulması amacıyla beyin fırtınası, grup çalışması ve vaka çalışması gibi yöntemler kullanılır.

Eğitim araçları ve materyaller

Eğitim materyalleri eğitime dair sunum ve örnek çalışmalardan oluşur. Entegre atık yönetimi modelleri, atık bertaraf/geri kazanım yöntemleri, atık yönetimi ve kaynak verimliliği ilişkisi, atıktan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltımı stratejileri konularında Dünyada ve ulusal düzeyde yerel yönetimlerin iyi uygulamaları/projelerinden örnekler veya ilgili kısımlarından oluşan dokümanlar öğrenme materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Katı Atık Yönetimi konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Katı Atık Yönetimi Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Atık yönetimi, katı atık yönetimi, entegre atık yönetimi modelleri, atık türleri, atık geri kazanım yöntemleri,  atıktan kaynaklı sera gazı emisyonları, katı atık yönetimi politikaları

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi: Sürdürülebilir bir Gelecek için Genç İklim Eğiticileri

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi
Menü