Karbon Ayak İzi Hesaplama

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim DeğişikliğiSDG13: İklim Eylemi

Eğitimin başlığı

Karbon Ayak İzi Hesaplama

Süre

2 Gün (12 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Karbon ayak izi, Kyoto Protokolü tarafından belirlenmiş üretim, hizmet, işleme gibi faaliyetler sonucu oluşan sera gazlarının etkilerinin CO2 cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanması çalışmasıdır. Karbon ayak izi, küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) salınımının, bireyler ya da kurumların doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zararı ifade etmektedir.

Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi, katılımcıların karbon emisyonlarının etkisini, bunları tutarlı bir şekilde raporlamanın önemini, temel terminolojiyi, temel kavramları ve sorunları kavramasını ve temel düzeyde karbon ayak izi hesaplama becerilerini kazanmalarını amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

Bu eğitimin ana hedef kitlesi özel işletmelerde, kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde Karbon Ayak İzi Hesaplama ile ilgili çalışmalarda karar vericiler ve uygulayıcılar, çevre ve sürdürülebilirlik konularına ilgi duyan herkes, bu alanlara ilgi duyan lise öğrencileri ve lisans öğrencileridir.

Bu eğitimin katılımcılarının bu eğitimden önce temel düzeyde İklim Değişikliği eğitimi almış olmaları, iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında temel düzeyde bilgilere ve kavrayışa sahip olmaları tercih edilir.

Eğitimciler

Karbon Ayak İzi Hesaplama eğitimini, karbon ayak izi hesaplama konusunda eğitim verme deneyimine sahip, bu konuda proje ve/veya çalışma deneyimi ile öne çıkan eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Karbon Ayak İzi Hesaplama eğitimini tamamlayanlar;

 • Karbon ayak izi kavramını açıklar,
 • Karbon/sera gazı emisyonlarının ne olduğunu anlar ve etkilerini bilir,
 • Belirli sera gazlarını ve uluslararası kabul görmüş standartlaştırılmış (ISO 14064-1 ve WBCSD / WRI Organizasyonel Sera Gazı Protokolü) bilir,
 • Kurumsal ve bireysel faaliyetlerin karbon emisyonlarına katkısını tanımlar,
 • Standartlaştırılmış yaklaşımları, emisyon faktörlerini nasıl kullanacağını, kapsam 1, kapsam 2 ve kapsam 3 emisyonlarını hesaplamayı bilir,
 • Veri yönetimi ve kalite konularını göz önünde bulundurur, raporlama yapabilir ve üçüncü taraf doğrulamasının önemini kavrar.

Eğitimin içeriği

Eğitim programının içeriği şunları kapsar:

 • Karbon ayak izi kavramı
 • Karbon ayak izi hesabı ve iklim değişikliği
 • ISO 14064 Standardı temel bilgiler
 • Sera gazı emisyon sınıfları
 • Sera gazı emisyon hesaplama yöntemleri
 • Sera gazı envanter hazırlama süreci hakkında genel bilgiler
 • Sera gazı emisyonlarının ve envanter sisteminin yönetimi
 • Karbon ayak izi hesaplaması için örnek çalışmalar
 • Karbon ayak izi raporlamada süreklilik ve doğrulama
 • Karbon ayak izinin azaltılması

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi yüz yüze uygulanır. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Karbon ayak izi hesaplamanın kavramsal arka planı sunulurken örnek uygulamalara yer verilerek eğitim içeriği zenginleştirilir. Örnek hesaplama çalışması kapsamında katılımcıların örnek üzerinde çalışmaları ve aktif katılımları sağlanır.

Eğitim araçları ve materyaller

Eğitim materyalleri eğitime dair sunum ve örnek çalışmalardan oluşacaktır. Altyapı projelerinde ve kentsel projelerde karbon ayak izi hesaplama uygulamaları için örnek materyaller öğrenme aracı olarak kullanılır. Sera gazı emisyon hesaplama yöntemleri için örnek çalışma yaprakları oluşturulur ve öğretim materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Karbon Ayak İzi Hesaplama konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Karbon ayak izi, harbon ayak izi hesabı, sera gazı emisyon sınıfları, sera gazı emisyon hesaplama yöntemleri, karbon ayak izi raporlama, karbon ayak izinin azaltılması

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Sağlık Sektörü Üzerinde Etkileri

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam, SDG13: İklim Eylemi

Okullar İçin İklim Eylemi: Okulu İklim Değişikliğine Hazırlamak

SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Yerel Yönetimlerde Kredi Değerliliği Analizi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Menü