İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Sağlık Sektörü Üzerinde Etkileri

SDG3: Sağlık ve Kaliteli YaşamSDG13: İklim Eylemi

Eğitimin başlığı

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Sağlık Sektörü Üzerinde Etkileri

Süre

3 Gün (16 ders saati)

Modül 1. Temel Eğitim – İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Sağlık Sektörü Üzerinde Etkileri (farkındalık oluşturma, kişisel ve mesleki gelişimi destekleme): 2 gün (12 saat)

Modül 2. İklim Değişikliğine Sağlıkta Uyum Eğitimi: 1 gün (6 saat)

Eğitim öncesi hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin bir değerlendirme yapılarak hedef kitlenin özellikleri ve eğitim ihtiyaçları ile eğitimin online veya yüz yüze olmasına bağlı olarak eğitim süresinde uyarlama yapılabilir.

Eğitimin amacı ve kapsamı

Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir toplum yaşamı için her politikada sağlığı merkeze koymak gerekir. Sağlık çok disiplinli ve çok sektörlü çabalarla gelişebilir. İklim değişikliğinin etkileri sadece meteorolojik verilerle ilgili değildir. İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Sağlık Sektörü Üzerinde Etkileri Eğitimi, iklim değişikliğinin birey ve toplum sağlığına etkilerini, küresel, ulusal, yerel, bölgesel, şehir, mahalle ve hane düzeyinde izlemek; erken tanı koymak; etkilerinden korunmak; etkileri önlemek ve etkiler geçtikten sonra yaşamı sürdürebilmek için gerekli farkındalık ve bilgileri kazandırmayı amaçlar.

İklim değişikliğinde ikiz eylem zamanıdır. İkiz eylem için yerel eylem planları hazırlanmaktadır. Planların en kırılgan nokta ve en kırılgan guruba yönelik hazırlanabilmesi, halkın sağlığını önceleyen amaçlar, hedefler, stratejiler ve eylemler içerebilmesi için sağlığın ayrı bir bölüm olarak ele alınması gerekmektedir. Halkın sağlığının iklim değişikliğinin etkilerinden korunması için temel bilgiler bu eğitimde yer almaktadır.

Uyum çalışmaları için daha ayrıntılı eğitim almak amacıyla Temel Eğitim + İklim Değişikliğine Sağlıkta Uyum Eğitimi tamamlanmalıdır. Sektörlere özel iklim ve sağlık yaklaşımları için eğitim modülleri hazırlanmıştır.

Eğitimin hedef kitlesi

Temel Eğitim Modülünü sağlık sektöründe çalışanlar ve yöneticiler, yerel yönetimler, şehir ve mekânsal planlama ve tasarım yapanlar, risk yöneticileri, akademisyenler, kamu idari ve teknik personeli, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler, konuya ilgi duyan herkes alabilir.

İklim Değişikliğine Sağlıkta Uyum Eğitimi Modülü ise özellikle sağlık sektöründe çalışanlar, sağlık sektöründe yöneticiler ve karar vericiler, sağlık eğitimcileri ile yerel yönetimlerde şehir ve mekânsal planlama ve tasarım yapanlar için maksimum fayda sağlayacak bir eğitim modülü olarak tasarlanmıştır.

Ayrıca, kurumların çalışanları ve yöneticileri için eğitim taleplerinde kurumların eğitim ihtiyaçlarının niteliği ve eğitim alacak grubun özellikleri değerlendirilerek eğitimin kapsamı, içeriği ve yöntemi gruba özgü şekilde uyarlanır.

Eğitimciler

SDCampus’ün İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Sağlık Sektörü Üzerinde Etkileri eğitimi; çevre ve halk sağlığı eğitimi alanında çalışmalar yapmış, çevre koruma, ekoloji ve biyo-çeşitlilik, ikilim değişikliğinin sağlık ve halk sağlığına etkileri,  iklim değişikliği ve sağlık etkileri, sağlıklı şehirler, göç ve sağlık etkileri gibi konularda ulusal ve uluslar arası projelerde görev almış, bu konularda Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi kurum ve kuruluşların projelerinde, komisyon ve komitelerinde görevler üstlenmiş, bilimsel çalışmaları, yürüttüğü bilimsel ve idari görevler ve alanda eğitim çalışmaları ile üstün niteliklere sahip eğiticiler tarafından verilmektedir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Sağlık Sektörü Üzerinde Etkileri Eğitimini tamamlayanlar;

 • İklim tehlikelerini, sağlığı, iklim ve sağlık ilişkisini tanımlayabilir,
 • İklime duyarlı sağlık sorunlarına örnek verebilir,
 • Tehlike-etki-etkilenebilirlik-risk ilişkisini şehrine/bölgesine uygulayabilir,
 • Şehrine yönelik iklim tehlikelerini sağlık etki zincirine dönüştürebilir
 • İklim değişikliği etkileri ile halk sağlığı yaklaşımını ilişkilendirebilir,
 • Sağlığın iklim belirleyicilerini yorumlayabilir,
 • Sağlık sektöründe iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve uyum prensiplerini özetleyebilir,
 • Ulusal-bölgesel-komşu şehirler arasındaki iklim değişikliğinin sağlık etkilerini karşılaştırabilir,
 • İkiz eylem farklılıklarını izah edebilir,
 • Sağlık etki zincirini şehrinin iklim tehlikelerine göre uygulayabilir,
 • Sağlık verileri ile meteorolojik veriler arasındaki ilişkiyi çözebilir,
 • Tanımlayıcı/ekolojik araştırma yöntemlerini kullanabilir,
 • Uyum eylemlerinin önceliklendirmesini farklı disiplinler ve sektörlerle birlikte yapabilir,
 • İlgili bilimsel çalışma ve raporları inceleyebilir,
 • Kendi şehrine yönelik sağlık sektörü analizini temel çerçeve olarak sunabilir, gösterimini yapabilir,
 • İklim değişikliğinin sağlık etkilerinin maruziyet düzeyini hesaplayabilir, riskleri kategorize edebilir,
 • Erken tanı-koruma-önleme basamaklarını organize edebilir,
 • Sağlık etki değerlendirme çalışmalarını tasarlayabilir,
 • Sürdürülebilirlik-her politikada sağlık- disiplinler ve sektörlerarası işbirliği bağlantılarını kurabilir,
 • Sağlık önceliklerini, kırılgan nokta ve kırılgan gruplarını yeniden tasarlayabilir,
 • İklim değişikliğinin sağlık etkilerini analiz edip, uyuma nasıl karar vereceğini tartışabilir,
 • Azaltımın uyumdan daha önemli olduğu, sağlığı bilmeme, sağlık sektörünün işini yapıyor duygusu, sağlık verilerine ulaşamama gibi yaklaşımları yargılamayabilir,
 • Konuya özgü sektörel zayıf, güçlü yanlarını, tehdit ve fırsatlarını yeniden değerlendirebilir, geliştirmeyi planlayabilir,
 • Yerel iklim ve sağlık eylem planı tasarlayabilir,
 • Yerel iklim değişikliği eylem planları varsa sağlık bölümü ekleyerek geliştirebilir

Eğitimin içeriği

Eğitim programının içeriği eğitim alacak grubun eğitim durumu, çalışma alanı gibi özelliklerine göre uyarlanacak olmakla birlikte, her bir eğitim modülü için eğitimin içeriği aşağıdaki ana başlıkları içerir:

Modül 1. Temel Eğitimİklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Sağlık Sektörü Üzerinde Etkileri

 • İklim Tehlikeleri
 • Bireysel ve Toplumsal Sağlık, Sağlık Sektörü
 • İklim ve Sağlık İlişkisi
 • Sağlığı İklim Değişikliğinden Korumak
 • İklim Değişikliğine Karşı İkiz Eylem
 • Sağlığın İklim Belirleyicileri
 • Sağlık Etki Zinciri
 • İklime Duyarlı Hastalıklar

Modül 2. İklim Değişikliğine Sağlıkta Uyum Eğitimi

 • İklim Değişikliğinde Sağlık Sektöründe Azaltım
 • İklim Değişikliğinde Sağlık Sektöründe Uyum
 • Sağlıkta Ulusal Uyum Eylem Planları
 • Sağlıkta Yerel Uyum Eylem Planları

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Sağlık Sektörü Üzerinde Etkileri eğitiminin yüz yüze eğitim şeklinde uygulanması tercih edilir. Ancak salgın hastalıklar başta olmak üzere bu eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir veya Modül 1 uzaktan eğitim şeklinde Modül 2 ise yüz yüze olmak üzere karma bir yöntem tercih edilebilir.

Eğitim programının uygulanmasında eğitim sunumu katılımcılara basılı veya dijital olarak temin edilir. Eğitimde iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerine etkileri hakkında temel bilgilerin sunumu yanında eğitici öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, beyin fırtınası, tartışma, vaka çalışmaları, grup çalışmaları ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder.

Eğitim araçları ve materyaller

Bu eğitimde eğitici tarafından oluşturulmuş bir sunum ile iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde etkileri ve sağlık sektöründe iklim değişikliğine uyum konularında beyin fırtınası, tartışma, vaka çalışması ve grup çalışması için oluşturulmuş çalışma yaprakları, alıştırma ve uygulama şablonları ve benzeri dokümanlar öğretme ve öğrenme materyalleri olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak sunum, görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitim öncesinde veya esnasında katılımcılara dağıtılır. Eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Bu materyallerin dışında eğitim alan grubun ihtiyaçlarına ve mesleki niteliklerine bağlı olarak eğitimcinin uygun gördüğü, çizim, video, basılı materyaller, sağlık istatistik yıllıkları, TÜİK veri setleri öğretme ve öğrenme materyali olarak kullanılır.

Eğitimin çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi halinde, her türlü kağıt kullanımını ve atık oluşumunu azaltma yanında eğitim etkinliğinin etkili bir şekilde yönetimini sağlamak üzere eğitim için bireysel olarak kayıt olma ve giriş, katılımın yönetimi ve benzeri yönetimsel düzenlemeler Actio© Etkinlik Yönetim Sistemi ile gerçekleştirilir. Uzaktan eğitimlerde ise Me-Learning© öğrenme yönetim sistemi kullanılır.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerinde Etkileri konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerinde Etkileri eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

İklim ve sağlık, sağlığın iklim belirleyicileri, iklime duyarlı sağlık sorunları, sağlık etki zinciri, etkilenebilirlik

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Yerel Yönetimlerde Çıkar Çatışması

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İkna Mühendisliği

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Karbon Ayak İzi Hesaplama

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi
Menü