İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri

SDG3: Sağlık ve Kaliteli YaşamSDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve TopluluklarSDG13: İklim Eylemi

Eğitimin başlığı

İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri

Süre

3 Gün (18 ders saati)

Modül 1. Temel Eğitim – İklim, İklimi Kontrol Eden Mekanizmalar, İklim Değişikliği ve Atmosferik Olaylara Etkisi (farkındalık oluşturma, kişisel ve mesleki gelişimi destekleme): 1 gün (6 saat)

Modül 2. İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerine Etkilerini Azaltma ve Uyum: 2 gün (12 saat)

Hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin bir değerlendirmeyle, hedef kitlenin özellikleri ve eğitim ihtiyaçları ve eğitimin online veya yüz yüze olmasına bağlı olarak eğitim süresi uyarlanabilir.

Eğitimin amacı ve kapsamı

Dünyanın ortalama sıcaklığı antropojenik etkilerden dolayı sürekli olarak artış göstermektedir. Sıcaklıktaki sürekli artış küresel ısınmaya neden olmakta ve sonucunda da ekstrem hava olaylarının sıklığı ve şiddetinin değişmesine neden olmaktadır. Kuzey Yarımküredeki sıcaklık artışı; okyanusların ısınması, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve kar örtüsünün azalması ile sonuçlanmakta, iklime etki eden faktörlerin atmosferik bileşenlerin üzerinde etkisi bulunmaktadır.

İklim değişikliği, fiziksel ve meteorolojik bir hadise olup hava kirliliği kaynaklı sera gazlarının salınımı Dünyanın ısınma sürecinde en önemli faktörlerden birisidir. Çevresel değişiklikler yağış miktarında değişimlere neden olmakla birlikte, ekstrem atmosferik olaylar sonucunda sıcak hava dalgaları, kuraklık, seller, kar fırtınaları, toz/kum fırtınaları gibi hadiselerin şiddet ve sıklıklarında belirgin değişiklikler gözlenmektedir. Şehirleşme, yüksek düzeyde araç emisyonu, sanayileşme gibi etkenler sonucunda hava, su, toprak ve besinlerdeki partikül madde miktarlarında belirgin artışlara neden olmaktadır.

İklim değişikliği ile hava kirliliği ilişkisi bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gereken ve hayatı olumsuz yönde etkileyerek sağlık sorunlarına, ekonomik kayıplara ve ölümlere neden olan günümüzün en önemli konularını oluşturmaktadır. Bu amaçla, iklim değişikliğinin hava kirliliği üzerindeki etkilerini derinlemesine incelemek bu eğitimin ana temasını oluşturmaktadır.

Bu eğitim birbirini tamamlayan iki modül halinde verilir. Modül 1 Temel Eğitim olarak İklim, İklimi Kontrol Eden Mekanizmalar, İklim Değişikliği ve Atmosferik Olaylara Etkisi başlığı altında katılımcılarda farkındalık oluşturma, kişisel ve mesleki gelişimi desteklemeyi amaçlamaktadır. Modül 2 ise İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerine Etkilerini Azaltma ve Uyum başlığı altında azaltım ve uyum için planlama, stratejileri oluşturma ve uygulama bilgi ve becerileri kazandırmaya odaklanmaktadır.

Katılımcıların ihtiyaçları ile sektörel ihtiyaç ve öncelikler dikkate alınarak modüllerin içerik ve uygulama sürecinde uyarlamalar yapılır.

Eğitimin hedef kitlesi

Temel Eğitim Modülünü iklim değişikliği ve uyum ile ilişkili sektörlerde çalışanlar ve yöneticiler, yerel yönetimler, şehir ve mekânsal planlama ve tasarım yapanlar, risk yöneticileri, akademisyenler, kamu idari ve teknik personeli, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler, konuya ilgi duyan herkes alabilir.

İklim Değişikliği-Hava Kirliliği ilişkisi Modülünü ise özellikle hava kirliliği sektörü ile ilişkili konularda çalışanlar, yöneticiler ve karar vericiler, hava kirliliği eğitimcileri ile yerel yönetimlerde şehir ve mekânsal planlama ve tasarım yapanlar için maksimum fayda sağlayacak bir eğitim modülü olarak tasarlanmıştır.

Kurumsal eğitim taleplerinde kurumların eğitim ihtiyaçları ve eğitim alacak grubun özellikleri değerlendirilerek eğitimin kapsamı, içeriği ve yöntemi gruba özgü şekilde uyarlanır

Eğitimciler

İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri eğitimi (a) iklim değişikliği ve gelecek simülasyonları, ekstrem atmosferik olaylardaki değişim, çevre kirliliği, ekoloji ve biyoçeşitlilik, ikilim değişikliğinin hava ve sağlık üzerindeki etkileri, yeşil yerleşim, iklim değişikliği ve göç gibi konularda ulusal ve uluslar arası projelerde görev almış, (b) Dünya Meteoroloji Örgütü, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi kurum ve kuruluşların projelerinde, komisyon ve komitelerinde görevler üstlenmiş ve (c) iklim ve çevre eğitimi alanında bilimsel çalışmaları, yürüttüğü bilimsel ve idari görevler ve eğitim çalışmaları ile üstün niteliklere sahip eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri eğitimini tamamlayanlar;

 • İklim, iklimi kontrol eden mekanizmalar, atmosferin yapısı ve özelliklerini açıklar,
 • İklim değişikliğinde bulutların önemi ile ilgili örnekler verebilir,
 • İklim değişikliğinin küresel yağış sistemindeki değişikliklere etkisi ve atmosferik sirkülasyonların değişimi konularında çıkarımlar yapabilir,
 • İklim değişikliğinin ekstrem atmosferik olaylara etkisini araştırabilir,
 • Sera gazı etkilerinin iklim değişikliği üzerindeki etkisini kapsamlı bir şekilde açıklayabilir,
 • Hava kirliliği ile iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi açıklar,
 • Hava kirliliğini önleme için emisyon azaltma stratejileri hakkında yorumlar yapabilir,
 • Paris Anlaşması hakkında genel bilgi sahibi olur,
 • Doğal yönden hava kirliğine neden olan etkenleri belirleyebilir,
 • Toz kum fırtınaları ve kuraklıkların hava kirliliğine etkisini değerlendirebilir,
 • Hava kirliliği ve emisyon azaltma stratejilerini tanımlar,
 • Şehirlerin iklime uyum stratejilerini düzenleyebilir ve farkındalık oluşturabilir,
 • Hava kirliliği neticesinde oluşan hastalıklar hakkında gerekli bilimsel raporları inceleyebilir,
 • Ekstrem atmosferik olaylar ile hava kirleticilerinin birleşik etkisinin insan sağlığına etkisini kavrar,
 • Erken uyarı sistemlerinin zorunluluğu ve nasıl tasarlanması gerektiğini bilir,
 • Hava kirliliği ile ekstrem atmosferik olaylara neden olan arka plandaki atmosferik mekanizmalar hakkında geniş bilgi sahibi olur,
 • Önümüzdeki 100 yıllık periyot içerisinde iklim parametrelerinde nasıl değişiklikler beklendiği ve hangi simülasyonların kullanıldığını genel olarak bilir,
 • İklim değişikliği ile hava kirliliğine kırılgan bölgeleri tespit edebilir,
 • İklim değişikliğinin hava kirliliği etkilerini analiz edip, uyuma nasıl karar vereceğini değerlendirebilir,
 • Konuya özgü sektörel zayıf, güçlü yanlarını, tehdit ve fırsatlarını yeniden değerlendirebilir, geliştirmeyi planlayabilir,
 • Yerel iklim ve hava kirliliği eylem planı tasarlayabilir,
 • Yerel iklim değişikliği eylem planları varsa hava kirliliği bölümü ekleyerek geliştirebilir.

Eğitimin içeriği

Eğitim programının içeriği eğitim alacak grubun eğitim durumu, çalışma alanı gibi özelliklerine göre uyarlanacak olmakla birlikte, her bir eğitim modülü için eğitimin içeriği aşağıdaki ana başlıkları içerir:

Modül 1. Temel Eğitim – İklim, İklimi Kontrol Eden Mekanizmalar, İklim Değişikliği ve Atmosferik Olaylara Etkisi

 • İklim, iklimi kontrol eden mekanizmalar, atmosferin yapısı ve özellikleri
 • İklim ve sağlık ilişkisi
 • İklim değişikliği ve ekstrem atmosferik olaylar
 • Paris İklim Anlaşması
 • İklim değişikliği simülasyonları
 • İklim değişikliğine uyum stratejileri
 • İklim değişikliğinden etkilenecek kırılgan bölgeler

Modül 2. İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerine Etkilerini Azaltma ve Uyum

 • Sera gazı etkilerinin iklim değişikliği üzerindeki etkisi
 • Hava kirliliği ile iklim değişikliği arasındaki ilişkisi
 • Doğal yönden hava kirliğine neden olan etkenler
 • Hava kirliliği neticesinde oluşan hastalıklar
 • Emisyon azaltma stratejileri ve kirlilik kaynaklarının belirlenmesi
 • Yerel iklim ve hava kirliliği eylem planı

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri eğitiminin yüz yüze eğitim şeklinde uygulanması tercih edilir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir veya Modül 1 uzaktan eğitim şeklinde Modül 2 ise yüz yüze olmak üzere karma bir yöntem tercih edilebilir.

Eğitim programının uygulanmasında eğitim sunumu katılımcılara dijital olarak temin edilir. Eğitimde iklim değişikliğinin hava kirliliği üzerine etkileri hakkında temel bilgilerin sunumu yanında eğitici öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, beyin fırtınası, tartışma, vaka çalışmaları, grup çalışmaları ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder.

Eğitim araçları ve materyalleri

Bu eğitimde eğitici tarafından oluşturulmuş bir sunum ile iklim değişikliğinin hava kirliliği üzerinde etkileri ve  yerel düzeyde iklim değişikliğine uyum konularında beyin fırtınası, tartışma, vaka çalışması ve grup çalışması için oluşturulmuş çalışma yaprakları, alıştırma ve uygulama şablonları ve benzeri dokümanlar öğretme ve öğrenme materyalleri olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak sunum, görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitim öncesinde veya esnasında katılımcılara dağıtılır. Eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Bu materyallerin dışında eğitim alan grubun ihtiyaçlarına ve mesleki niteliklerine bağlı olarak eğitimcinin uygun gördüğü, çizim, video, basılı materyaller, sağlık istatistik yıllıkları, TÜİK veri setleri öğretme ve öğrenme materyali olarak kullanılır.

Ölçme ve değerlendirme

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları modüllerin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

İklim, iklim değişikliği, ekstrem atmosferik olaylar, hava kirliliği, hava kirliliğini önleme, hava kirliliğinin etkileri

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk  Bildirimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar

SDG1: Yoksulluğa Son, SDG2: Açlığa Son, SDG13: İklim Eylemi

Dünya Bankası ve Kamu İhale Kurumu Satın Alma Kuralları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü