İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum

SDG13: İklim Eylemi

Eğitimin başlığı

İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum

Süre

2 gün (10 saat)

Eğitim alacak grubun eğitim ihtiyaçlarına ve eğitimin online veya yüz yüze olmasına bağlı olarak öğretim süresinde uyarlama yapılabilir.

Eğitimin amacı ve kapsamı

İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum Eğitimi, katılımcılara iklim değişikliğinin insan ve doğal sistemlere olan etkileri, farklı küresel ısınma seviyelerinde gelecekteki etkiler ve ortaya çıkacak riskler, doğanın ve toplumun devam eden iklim değişikliğine karşı direngenliğini güçlendirmek, açlık, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele etmek ve Dünya’yı gelecek nesillere yaşamaya değer bir yer olarak tutmak için gerekli olan seçeneklere ilişkin en güncel bilimsel bilgileri sunmayı ve tartışmayı amaçlar. Ayrıca kıyı kuşağındaki şehirler ve yerleşimler, tropikal ormanlar, dağlar, biyolojik çeşitlilik sıcak noktaları, kurak alanlar ve çöller, Akdeniz ve kutup bölgeleri için harekete geçmeye yönelik iklim değişikliğinin etkileri, riskleri ve seçenekler gibi konularda katılımcıların gerekli bilimsel bilgileri edinmelerini ve sentezlemelerini amaçlar.

Bu eğitim katılımcıları konuya ilişkin olarak ulusal ve küresel bağlamda çağdaş klimatolojik ve coğrafi bireşimler yapmaya yönlendirir.

Eğitimin hedef kitlesi

İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum Eğitimi lise ve üniversite öğrencileri, lisans üstü öğrencileri, akademisyenler, STK’larda, kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimlerde ve iş dünyasında çalışan teknik eleman, uzman, yöneticiler, vb. gruplara iklim değişikliğinin etkileri, direngenlik, etkilenebilirlik ve uyum konusunda farkındalık ve bilimsel temellere dayalı bir bakış açısı kazandırmayı sağlar. Ancak bu eğitimin içeriği ve kapsamı katılımcıların eğitim durumları, mesleki nitelikleri ve öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

Eğitimciler

İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum Eğitimi coğrafya ve jeoloji, sinoptik klimatoloji, klimatoloji ve meteoroloji alanlarında eğitim deneyimi ve akademik deneyime sahip; fiziki coğrafya ve jeoloji, iklim değişikliği ve değişkenlik, doğal afetler, klimatolojik, meteorolojik, hidrolojik ve iklimlerle ilgili verilerin zaman serileri analizleri, iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve çölleşme, orman yangınları klimatoloji ve meteoroloji konularında bilimsel çalışmalar yapmış; ulusal ve uluslararası projelerde görev almış, bu alanlarda ulusal ve uluslararası örgütlerde yönetimde, komisyon veya kurullarda deneyime sahip; bilimsel çalışmaları, yürüttüğü bilimsel ve idari görevler ve eğitim çalışmaları ile üstün niteliklere sahip eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum Eğitimini tamamlayanlar;

 • İklim değişikliği ve değişkenliği, maruziyet, etkilenebilirlik, direngenlik, uyum (adaptasyon), maladaptasyon, risk vb. ilgili terim ve kavramları geniş açılı kavrar ve açıklar,
 • İklim değişikliğinin çeşitli insan ve doğal sistemler üstündeki etkilerini bilir ve açıklar,
 • İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin, doğal iklim değişkenliğinin ötesinde, yaygın olumsuz etkileri ve buna bağlı olarak doğaya ve insanlara yönelik kayıp ve hasarlarını bilir, anlar ve değerlendirir,
 • İklim modellerinin sonuçlarını ve iklim değişikliğinin ve olası etkilerini anlar ve değerlendirir,
 • Hava ve iklim aşırılıklarındaki artışa karşı, doğal ve insan sistemlerinin uyum sağlama yeteneklerini bilir ve açıklar,
 • Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ve iklim etki sürücülerini yönlendiren başlıca bilimsel süreçler, düzenekler ve sonuçlarına ilişkin çağdaş ekolojik, klimatolojik ve coğrafi bireşimler yapar,
 • Kısa vadede 1.5°C’ye ulaşan küresel ısınmanın birden fazla iklim tehlikesinde neden olacağı kaçınılmaz artışların nedenlerini, ekosistemler ve insanlar için yarattığı çoklu riskleri bilir, anlar, açıklar ve değerlendirir,
 • İklim değişikliği uyum çabalarının zayıf ve yetersiz ya da olumsuz (maladaptasyon) olmasının neden olduğu (değiştirilmesi zor ve pahalı olan ve var olan eşitsizlikleri şiddetlendiren etkilenebilirlik, maruz kalma ve risklerin kilitlenmesine yol açan ya da şiddetlendiren) olumsuzlukları bilir ve değerlendirir.

Eğitimin içeriği

Eğitim programının içeriği eğitim alacak grubun eğitim durumu, çalışma alanı gibi özelliklerine göre uyarlanacak olmakla birlikte, eğitim aşağıdaki ana başlıkları içerir:

 • Atmosfer, hava ve iklim; fiziksel iklim sistemi
 • İklim değişikliği ve değişkenliği, maruziyet, etkilenebilirlik, direngenlik, uyum (adaptasyon) ve maladaptasyon ve risk kavramları
 • Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ve iklim etki sürücülerini yönlendiren başlıca bilimsel süreçler ve düzenekler
 • İklim değişikliğinin çeşitli insan ve doğal sistemlere etkileri
 • İklim değişikliğinin çeşitli insan ve doğal sistemlere etkileri
 • İklim değişikliğinin (ör. ekstremler) neden olduğu kayıp ve hasarlar
 • Uyum önlemleri ve etkinleştirme koşulları: güncel uyum ve yararları; geleceğe uyum seçenekleri ve fizibilitesi
 • Adaptasyonun sınırları, maladaptasyondan (uyumsuzluktan) kaçınmak ve etkinleştirme koşulları
 • İklime dayanıklı kalkınma: iklime direngen kalkınma koşulları ve iklime direngen gelişmenin sağlanması; doğal ve insan sistemler için iklime direngen kalkınmaya ulaşılması
 • Biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve bunların uyum ve hafifletmedeki rolleri ışığında iklime dirençli kalkınmanın temelleri

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum Eğitiminin yüz yüze eğitim şeklinde uygulanması tercih edilir. Ancak salgın hastalıklar başta olmak üzere bu eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim, Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitim programının uygulanmasında eğitim sunumu katılımcılara basılı veya dijital olarak temin edilir. Eğitimde iklim değişikliğinin etkileri, direngenlik, etkilenebilirlik ve uyum hakkında temel bilgilerin sunumu yanında tartışma ve grup çalışması ile katılımcıların etkin olması sağlanır.

Eğitim araçları ve materyaller

Eğitimde iklim değişikliğinin etkileri, direngenlik, etkilenebilirlik ve uyum konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmak için basılı ders materyali ile görseller, grafikler ve haritaları içeren bir sunum öğretme ve öğrenme materyali olarak kullanılır. Ayrıca IPCC değerlendirme raporları, bu raporların ilgili kısımları, konu ile ilgili kitap ve/veya kitap bölümleri ile makaleler öğrenim materyali olarak kullanılır. Bu materyallerin türü ve kapsamı katılımcıların özellikleri ve ihtiyaçlarına göre değişebilir. Eğitimde kullanılacak sunum ve diğer materyaller eğitim öncesinde veya esnasında katılımcılara dağıtılır.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin öncesinde veya başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Eğitimin sonunda eğitici tarafından hazırlanmış İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum Bilgi ve Farkındalık Soru Kağıdı ile Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Katılımcılara SDCampus’ün İklim Değişikliğinin Etkileri, Direngenlik, Etkilenebilirlik ve Uyum Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

İklim değişikliği; küresel ısınma, 1.5°C küresel ısınma düzeyi, iklim değişikliğinin etkileri, iklim etkilerine maruziyet, etkilenebilirlik, direngenlik, uyum (adaptasyon), maladaptasyon, risk

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

Katı Atık Yönetimi

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

SDG13: İklim Eylemi

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk  Bildirimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar
Menü