İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi: Sürdürülebilir bir Gelecek için Genç İklim Eğiticileri

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim DeğişikliğiSDG13: İklim Eylemi

Eğitimin başlığı

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi: Sürdürülebilir bir Gelecek için Genç İklim Eğiticileri

Süre

2 Gün (12 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi Eğitimi 13-18 yaş grubu gençlere akran öğrenmesi yoluyla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma, ikilim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum için eyleme geçme ve etki oluşturma becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu eğitim, öğrenmenin sosyal olarak yapılandırılmış bir süreç olduğu olgusundan hareketle, gençlerin akranlarından öğrenmelerini, akranları ile birlikte öğrenmelerini ve nihai olarak sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmelerini ve etki oluşturma kapasitelerini geliştirmeyi kapsar.

Eğitimin hedef kitlesi

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi Eğitimi 13-18 yaş grubu gençlere yönelik bir eğitimdir. Ancak bu eğitim, genel olarak ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere göre yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak uyarlanarak uygulanır.

Eğitimciler

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi Eğitimi ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere akran eğitimi verme ve bu yaş grubunun gelişim özellikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi eğitimcilerle iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik eğitimi konularında deneyimli uzman eğitimcilerin işbirliği ile verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi Eğitimini başarıyla tamamlayan gençler;

 • İklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri, ikilim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum konularında farkındalık sahibi olur,
 • İklim değişikliğinin farklı bireysel ve toplumsal niteliklere sahip gençleri nasıl etkilediği hakkında bir anlayış oluşturur,
 • Sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için eylemleri tanır ve örneklendirir,
 • İklim değişikliği ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaya katkı sağlamak için bireysel olarak hangi eylemlerde ve tercihlerde bulunabileceğini açıklar,
 • İklim değişikliği ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaya katkı sağlamak için akranlarıyla birlikte öğrenme ve çalışma yöntem ve araçlarını tanır ve örneklendirir,
 • İklim değişikliği ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaya katkı sağlamak için yakın çevresinden başlayarak; yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde güvenli bir şekilde iletişim ve işbirliği yapma fırsat, yöntem ve araçlarını kullanabilir,
 • İklim değişikliği ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaya katkı sağlamak için girişimde bulunabilir, liderlik rolleri üstlenmeye istek ve motivasyon geliştirir.

Eğitimin içeriği

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi Eğitimi aşağıdaki ana başlıkları içerir:

 • İklim değişikliği ve küresel ısınma
 • İklim değişikliğinin biyolojik, ekolojik, toplumsal ve ekonomik etkileri
 • İklim adaleti: İklim değişikliğinin farklı genç gruplar üzerinde değişen etkileri
 • Sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için eylemler
 • Sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek oluşturmada gençlerin gücü ve rolü: uygulama örnekleri, gençlik ağları, gençlerin kanıtlanmış etkileri
 • İklim kahramanı ve iklim lideri olma yolunda akranlarla birlikte olası eylemler
  1. İklim değişikliği ve sürdürülebilirliği anlamak, daha fazlasını öğrenmek
  2. Neler yapıldığını anlamak
  3. Birlikte neler yapabileceğini keşfetmek
 • İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik için akranlarla birlikte çalışma yolları, yöntemleri ve araçları
 • İletişim ve işbirliğinde teknolojiyi etik, güvenli ve etkili kullanma
 • Akranlarının öğrenmesine katkı sağlamanın yöntem ve araçları
 • Akran etkinliklerinde planlama, uygulama ve kolaylaştırıcı rolleri

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Eğitim süresinin yaklaşık %15’i sunum, %5’i iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine uyum ve azaltım konularında kısa (maksimum 3-4 dakikalık) kısa video ve simülasyonların izlenmesi için kullanılırken, geriye kalan süre eğitime katılan gençlerin tartışma, beyin fırtınası, grup çalışması ve akran öğrenmesini deneyimleyecekleri etkinlik ve uygulamalar için kullanılır.

Eğitimde gençlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik hakkında farkındalık oluşturmaya yönelik sorular sormaları, bu soruların olası cevaplarını keşfetmeleri, diğerlerinin öğrenmesine nasıl katkı sağladıklarını ve diğerlerinden nasıl öğrenebileceklerini keşfetmeleri, etki oluşturmanın yöntem ve araçlarını deneyimlemeleri sağlanır. Böylece gençlerin potansiyellerinin farkına varmaları, kendi yetenek, beceri ve kapasitelerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri, bunu yaparken iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında öğrenmeyi öğrenmeye yönelik bir yaklaşım ve tutum geliştirmeleri desteklenir.

Eğitim araçları ve materyaller

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi Eğitiminde temel bilgileri kapsayan bir sunum, gençlerin üzerinde tartışmalar yapacağı, çıkarımlarda bulunacağı ve bakış açısı kazanmalarını sağlayacak kısa videolar ve simülasyonlar, çalışma yaprakları ve şablonlar kullanılır. Ayrıca gençlerin akranlarıyla yapacakları çalışmalarda kullanabilecekleri öğrenme etkinlikleri ve içerikleri hem bu eğitimde materyal olarak kullanılır hem de eğitim sonrasında kendilerinin gerçekleştireceği akran çalışmalarında kullanımları için temin edilir.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için eğitime katılacak grubun hazır bulunuşluk düzeyi, gelişim düzeyi ve sosyo-ekonomik nitelikleri gibi konularda eğitici eğitim öncesinde bir ön çalışma yapar.

Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar.

Eğitime katılanlara eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik  Akran Eğiticisi belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

İklim değişikliği akran eğitimi, sürdürülebilirlik akran eğitimi, iklim değişikliği eğitimi, gençler için iklim eylemi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Karbon Ayak İzi Hesaplama

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Kredi Değerliliği Analizi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Menü