İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

SDG13: İklim Eylemi

Eğitimin başlığı

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

Süre

2 gün (10 saat)

Eğitim öncesi hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin bir değerlendirme yapılarak hedef kitlenin özellikleri ve eğitim ihtiyaçları ile eğitimin online veya yüz yüze olmasına bağlı olarak eğitim süresinde uyarlama yapılabilir.

Eğitimin amacı ve kapsamı

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Eğitimi katılımcılara, temel olarak atmosfer, hava ve iklimin temelleri, fiziksel iklim sisteminin bileşenleri, iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın bilimsel nedenleri, gözlenen ve öngörülen iklim değişmeleri ve hükümetler arası iklim antlaşmaları [Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ve Paris antlaşması] konularında gerekli bilimsel bilgi kazandırmayı amaçlar. Bu eğitim katılımcıları konuya ilişkin olarak ulusal ve küresel bağlamda çağdaş klimatolojik ve coğrafi bireşimler yapmaya yönlendirir.

Eğitimin hedef kitlesi

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Eğitimi lise ve üniversite öğrencileri, lisans üstü öğrencileri, akademisyenler, STK’larda, kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimlerde ve iş dünyasında çalışan teknik eleman, uzman, yöneticiler, vb. gruplara ikilim değişikliği ve küresel ısınma konusunda farkındalık ve bilimsel temellere dayalı bir bakış açısı kazandırmayı sağlar. Ancak bu eğitimin içeriği ve kapsamı katılımcıların eğitim durumları, mesleki nitelikleri ve öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

Eğitimciler

SDCampus’ün İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Eğitimi; coğrafya ve jeoloji, sinoptik klimatoloji, klimatoloji ve meteoroloji alanlarında eğitim deneyimi ve akademik deneyime sahip; fiziki coğrafya ve jeoloji, iklim değişikliği ve değişkenlik, doğal afetler, klimatolojik, meteorolojik, hidrolojik ve iklimler ilgili verilerin zaman serileri analizleri, iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve çölleşme, orman yangınları klimatoloji ve meteoroloji konularında bilimsel çalışmalar yapmış, ulusal ve uluslararası projelerde görev almış; bu alanlarda ulusal ve uluslararası örgütlerde yönetimde, komisyon veya kurullarda deneyime sahip; bilimsel çalışmaları, yürüttüğü bilimsel ve idari görevler ve alanda eğitim çalışmaları ile üstün niteliklere sahip eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Eğitimini tamamlayanlar;

(1)   İklim değişikliği ve değişkenliği ile ilgili terim ve kavramları geniş açılı kavrar ve açıklar,

(2)   Kuvvetlenen sera etkisi, zorlama etmenleri ve geri besleme düzeneklerini bilir ve açıklar,

(3)   Küresel iklim sisteminde gözlenen değişimleri, bu değişimlerin nedenlerini ve boyutlarını anlar ve açıklar,

(4)   İklim modellerinin sonuçlarını ve iklim değişikliğinin ve olası etkilerini anlar ve değerlendirir,

(5)   Küresel iklim sisteminin korunmasına yönelik uluslararası antlaşmaları bilir ve açıklar,

(6)   Küresel iklim değişikliğinin başlıca bilimsel nedenleri ve sonuçlarına ilişkin çağdaş klimatolojik ve coğrafi bireşimler yapar,

(7)   Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Antlaşması’nı Protokolünü, Türkiye’nin bugünkü ve gelecek hedeflerini dikkate alarak izler ve değerlendirir,

(8)   İklim değişikliği bilimi ve atmosfer bilimleri arasındaki ilişkileri bilir ve açıklar.

Eğitimin içeriği

Eğitim programının içeriği eğitim alacak grubun eğitim durumu, çalışma alanı gibi özelliklerine göre uyarlanacak olmakla birlikte, eğitim aşağıdaki ana başlıkları içerir:

(1)       Atmosfer, Hava ve İklim; Fiziksel İklim Sistemi

(2)       Doğal ve Kuvvetlenmiş Sera Etkisi

(3)       Doğal ve İnsan Kaynaklı İklim Değişikliği

(4)       Sera Gazları ve Aerosollerin Kaynakları ve Yutakları; Işınımsal Zorlama

(5)       Dünyada Gözlenen İklim Değişikliği ve Değişkenliği

(6)       Türkiye’de Gözlenen İklim Değişikliği ve Değişkenliği

(7)       Sera Gazı Senaryoları ve Projeksiyonları

(8)       Küresel İklim Değişikliği Model Kestirimleri (Küresel Ortalama Sıcaklık, Yağış ve Deniz Seviyesinde Öngörülen Değişiklikler)

(9)       Bölgesel İklim Değişikliği Öngörüleri

(10)   Küresel İklim Değişikliği Savaşımı ve İklim Diplomasisi

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Eğitiminin yüz yüze eğitim şeklinde uygulanması tercih edilir. Ancak salgın hastalıklar başta olmak üzere bu eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim, Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitim programının uygulanmasında eğitim sunumu katılımcılara dijital olarak temin edilir. Eğitimde iklim değişikliği ve küresel ısınma hakkında temel bilgilerin sunumu yanında tartışma ve grup çalışması ile katılımcıların etkin olması sağlanır.

Eğitim araçları ve materyaller

Eğitimde iklim değişikliği ve küresel ısınma konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmak için basılı ders materyali ile görseller, grafikler ve haritaları içeren bir sunum öğretme ve öğrenme materyali olarak kullanılır. Ayrıca IPCC değerlendirme raporları, bu raporların ilgili kısımları, konu ile ilgili kitap ve/veya kitap bölümleri ile makaleler öğrenim materyali olarak kullanılır. Bu materyallerin türü ve kapsamı katılımcıların özellikleri ve ihtiyaçlarına göre değişebilir. Eğitimde kullanılacak sunum ve diğer materyaller eğitim öncesinde veya esnasında katılımcılara dağıtılır.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin öncesinde veya başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Eğitimin sonunda eğitici tarafından hazırlanmış İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Bilgi ve Farkındalık Soru Kağıdı ile Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Sera gazları, kuvvetlenen sera etkisi, iklim değişikliği, küresel ısınma, gözlenen iklim değişmeleri, sera gazı salım senaryoları, iklim model öngörüleri

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Karbon Ayak İzi Hesaplama

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlaması

SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Etik

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü