İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim DeğişikliğiSDG10: Eşitsizliklerin AzaltılmasıSDG13: İklim Eylemi

Eğitimin başlığı

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti

Süre

1 gün (8 saat)

Eğitimin amacı ve kapsamı

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti Eğitimi bireylerde iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri, ikilim değişikliğine uyum, iklim değişikliğini azaltım ve iklim adaleti konularında bilgi ve farkındalık kazandırmak; iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğini azaltım, iklim adaletsizliklerini asgari düzeye indirmek ve nihai olarak elimine etmek için bireysel ve kurumsal düzeyde stratejiler ve eylemler belirlemek için gerekli bilgi, tutum ve becerileri geliştirmeyi amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti Eğitiminin öncelikli olarak lise öğrencilerinde ve lisans öğrencilerinin iklim değişikliği, iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğini azaltım ve iklim adaleti konularında bilgi, farkındalık, tutum ve becerilerini geliştirmelerini desteklemeye odaklı bir eğitimdir. Bu eğitim başlangıç/temel düzeyde bir eğitim olup, iklim değişikliği, küresel ısınma ve sürdürülebilirlik alanlarında çözümün parçası ve çözüm için eyleme geçen yerel, ulusal ve küresel toplulukların aktif bir üyesi olmayı arzulayan her bir birey için başlangıç noktası olarak tasarlanmıştır.

Eğitimciler

SDCampus’ün İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti Eğitimi iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğini azaltım ve iklim adaleti konularında eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarında deneyimli, bu konularda ulusal ve küresel gelişmeler, politikalar ve eğilimler hakkında bilgi sahibi, bu alanlarda projeler yapmış, araştırma ve çalışmaları olan eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti Eğitimini tamamlayanlar;

 • İklim değişikliğini tanımlar,
 • İklimde gözlenen ve tahmin edilen eğilimleri bilir,
 • İnsan faaliyetlerinin iklim değişikliğine etkilerini açıklar,
 • Sera gazı salınım ve iklim değişikliği senaryolarını açıklar,
 • İklim değişikliğinin sağlık, insan yaşamı ve çevre üzerinde etkilerinin çeşitli boyutlarıyla açıklar,
 • İklim değişikliğine uyum için stratejiler belirler ve farklı düzeylerde uyum eylemleri önerebilir,
 • İklim değişikliğini azaltımın aciliyetini kavrar,
 • Bireysel olarak iklim değişikliğine etkilerini değerlendirebilir,
 • İklim değişikliğini azaltım yollarını belirler, bireysel ve kurumsal düzeyde azaltım startejileri ve eylemleri önerebilir,
 • İklim değişikliğinin farklı toplumsal kesimleri adaletsiz bir şekilde, nasıl etkilediğini açıklar,
 • İklim adaletini geliştirmek için stratejiler ve eylemler belirler.

Eğitimin içeriği

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti Eğitiminin içeriği aşağıdaki ana başlıkları içerir:

 • İklim Değişikliği
 • İklim değişikliği nedir?
 • İnsan faaliyetlerinin iklim etkileri
 • İklimde gözlemlenen ve öngörülen eğilimler
 • Farklı sera gazı salınım ve iklim değişikliği senaryoları
 • İklim değişikliğinin etkileri
 • İklim Değişikliğine Uyum
 • İklim değişikliğine neden uyum sağlamalıyız?
 • Uyum ihtiyaçlarını değerlendirmek için yaklaşımlar
 • Uyum eylemlerini seçme süreci
 • İklim değişikliğine uyum sağlamada bireylerin, ülkelerin ve küresel toplumun rolleri
 • İklim Değişikliğinin Azaltımı
 • Mevcut emisyon seviyelerine ve mevcut “karbon bütçesine” dayanarak emisyonları azaltmanın aciliyeti
 • Çeşitli sektörlerde emisyonları azaltmanın yolları
 • Emisyonların azaltılmasında hükümetlerin ve kurumların (özel veya sivil) rolü
 • Bireysel emisyonların hesaplanması ve iklim değişikliğini azaltmak için bireysel eylemler
 • İklim Adaleti
 • İklim adaleti nedir?
 • İklim krizinin tarihsel sorumluluğu
 • İklim etkilerinde eşitsizlikler
 • Alt/düşük gelir grupları iklim değişikliğinden neden daha fazla etkilenirler?
 • Tarım, beslenme ve gıda güvenliğinde adaletsizlik
 • İklim adaletinde dezavantajlılık boyutu
 • İklim değişikliğiyle artan engeller
 • İklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği
 • Gelecek kuşaklar için iklim adaleti
 • İkim adaletini nasıl iyileştirebiliriz?

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti eğitiminin yüz yüze eğitim şeklinde uygulanması tercih edilir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitimde iklim değişikliği, ikilim değişikliğine uyum, iklim değişikliğini azaltım ve iklim adaleti hakkında temel bilgilerin sunumu yanında eğitici öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, beyin fırtınası, tartışma, vaka çalışmaları, grup çalışmaları ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder. Özellikle uyum ve azaltım stratejilerinin ve eylemlerinin belirlenmesi, iklim adaletsizliklerinin asgari düzeye indirilmesi için strateji ve eylemlerin oluşturulması konularında becerilerin geliştirilmesi amacıyla grup çalışmaları ve uygulamalar gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Bu eğitimde eğiticiler tarafından oluşturulmuş bir sunum ile iklim değişikliği, ikilim değişikliğine uyum, iklim değişikliğini azaltım ve iklim adaleti beyin fırtınası, tartışma, vaka çalışması ve grup çalışması için oluşturulmuş çalışma yaprakları, alıştırma ve uygulama şablonları ve benzeri dokümanlar öğretme ve öğrenme materyalleri olarak kullanılır.

Eğitimin çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi halinde, her türlü kağıt kullanımını ve atık oluşumunu azaltma yanında eğitim etkinliğinin etkili bir şekilde yönetimini sağlamak üzere eğitim için bireysel olarak kayıt olma ve giriş, katılımın yönetimi ve benzeri yönetimsel düzenlemeler Actio© Etkinlik Yönetim Sistemi ile gerçekleştirilebilir. Uzaktan eğitimlerde ise Me-Learning© öğrenme yönetim sistemi kullanılır.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti Eğitimi konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

İklim, iklim değişikliği, iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliği azaltım stratejileri, iklim adaleti, iklim değişikliği ve dezavantajlılar, iklim değişikliği ve cinsiyet eşitliği

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Yerel Yönetimlerde Etik

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar

SDG2: Açlığa Son, SDG13: İklim Eylemi
Menü