İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar

SDG2: Açlığa SonSDG13: İklim Eylemi

Eğitimin başlığı

İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar

Süre

1 Gün (6 saat).

Eğitim süresi eğitim alacak grupların alt yapılarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve uyarlanabilir.

Eğitimin amacı ve kapsamı

İklim değişikliği, sosyo-ekonomik ve sosyo-ekolojik açılardan ciddi sonuçlara yol açmakta olan ve sektörler arasındaki etkileşimleri nedeniyle bugün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini tehdit eden karmaşık bir sorundur. Bu nedenle bu alanda mücadele toplumların tüm kesimleriyle çok katmanlı bir işbirliğini gerekli kılmaktadır.

Türkiye’nin Paris anlaşmasına taraf olmasından sonra yeni iklim rejimi, gıda güvenliği ve karbon ticareti ile devlet (taraf/party) ve devlet dışı (taraf olmayan/non-party) aktörlerin iklim eylemlerinin uluslararası ve ulusal politikalar üzerindeki etkisi belirgin hale gelmiştir.

İklim Değişikliği tüm sektörler için farklı incelenmeli değerlendirilmelidir. Bu sektörler içerisinde azaltım ve uyum anlamında en fazla farklılık gösteren ve uyumun azaltımdan öncelikli olduğu sektördür. Azaltım ve uyum arasındaki farklı dinamiğin sebebi, tarım sektörünün toplumsal olarak gıda güvenliği ile bağlantısı ve kırılganlığının çok yüksek olmasıdır.

İklim değişikliği ile mücadelede toplumların özellikle sürdürülebilir tarımsal üretim konusunda bilinçlendirilmeleri ve paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesi çalışmaları, günümüzde öncelikli, hatta 2022 yılı itibarı ile hayati hale gelmiştir.

Türkiye’de, sürdürülebilir olmayan tarım uygulamaları ve arazi bozunumu, ürün kayıplarına sebep olmaktadır. Yine arazi bozunumu ve yanlış uygulamalar, toprak işleme alışkanlıkları, bizler için karbon tutucu olarak çalışabilen toprağın, insanoğluna karbon tutarak dost olmak yerine karbon salımına destek vererek düşman saflarında yer almasına sebep olmaktadır.

Toprağın daha yüzeysel işlenmesi, doğrudan tohumlama, ekim nöbeti, kalıcı toprak örtüsü, ürün küspe yönetimi, malçlama vb. gibi korumacı tarım teknikleri iklim değişikliği ile mücadelede önemli anahtarlar olarak hem üretici hem de gıda güvenliği ve kıtlık endişesi anlamında tüketici saflarında önem arz etmektedir.

Bu tekniklerin özellikle iklim değişikliği ile birlikte kırılganlığı artan tarım sektöründe uyum açısından değerlendirilmesi ve bu yöntemler ile akıllı tarım uygulamalarının kullanım olanakları ve kullanımı ile destekleyici tarım politikaları hakkında bilgi kazandırmak ve bakış açısı geliştirmek bu eğitimin ana amacıdır.

Eğitimin hedef kitlesi

Eğitimlerde ilgili paydaşlar belirlenirken farklı özellikli grupları ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Bu gruplar ve eğitimler birbirlerinden tamamen farklı ihtiyaçlar ile oluşmaktadır.

Eğitimlerde özellikle endüstriyel tarım işletmelerinin uyumlanmasında sektörel ve bölgesel güçlü ve zayıf yönleri ortaya konarak beşer (5) yıllık iklim projeksiyonları ile ürün desenlerini birbirleri ile çakıştırılması ve geleceğe dönük ürün projeksiyonlarının belirlenmesinde yol haritalarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

Küçük ölçekli daha çok aile işletmesi özelliklerini taşıyan ancak ülkemiz adına son derece önemli bir tarımsal üretim miktarını ortaya koyan işletmeler ve bu işletmelerin uyumlanması adına, kadim tarım yöntemleri, onarıcı tarım, erken uyarı sistemleri ve öncelikli olarak  tek yıllık bitkilerde, bitki deseni kararlarının verilmesi ile, geleceğe ve iklim senaryolarına uyumlanma planlanmalıdır.

Yerel yönetimler ve bu yönetsel yapı içerisinde bulunan kırsal mahalleler sebebi ile oluşması gereken tarımsal yönetim planlarının yapılması. Tarımsal yönetim planları ile bağlantılı yeşil tedarik zincirinin oluşturulması. Yerel yönetimlerin dahil olduğu kooperatifler ile kırsal kadının ekonomi ve üretimdeki yerinin oluşturulması ve sürdürülebilir üretimin sağlanması ile bağlantılı planlamalar yapılabilir

İklim eylem planlarının tarım sektörü azaltım ve uyum açısından oluşturulması, bu noktada planlara destek sağlanması özellikle 2023 yılı itibari ile önem arz edecektir.

Sürdürülebilirlik adına tarım sektörünün uyumlanması ve iklim değişikliğinin, kırsal kalkınma ile oluşan güçlü risk faktörlerinin değerlendirilerek farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmalarının desteklenmesi.

Eğitimlerden farkındalık, kapasite geliştirme, kurumsal ya da bireysel kapasite arttırma adına faydalanması beklenen gruplar:

 • Endüstriyel tarım işletmeleri,
 • Konu ile ilgili STK lar,
 • Küçük ölçekli tarım işletmeleri,
 • Çiftçiler,
 • Tarım kooperatifleri,
 • Yerel yönetimlerin ilgili birimleri,
 • Eğitimlerin en önemli bir diğer paydaşı ise tüketicilerdir.

Bireysel tüketicilerin satın aldıkları tarım ürünlerinde ve menülerindeki karbon ve su ayak izleri, dolayısıyla bu konudaki farkındalıkları önemli bir değişimi işaret etmektedir. İklim değişikliği ve tarım sektörünün kırılganlıkları ve gıda güvenliği ile ilgili planlanan bir eğitimin bir ayağının mutlaka bireysel farkındalık olduğu açıktır. Değişimler bireysen topluma doğru oluşarak politika yapıcılar adına doğru bir planlamaya altlık hazırlayabilmektedir. Eğitimin hedef kitlesi tarımsal üretimde ve tarımsal tüketimde katkısı bulunan tüm paydaşlar olarak tanımlanabilir.

Tarım sektörü doğası gereği riskler ve belirsizliklerle örülü olmakla beraber üreticinin ve ilişkili tüm kurumların yanı sıra 2022 yılı pandemi sonrası ve bölgesel stratejik sorunlar dolayısı ile tüm ülke nüfusunu yakından ilgilendirmektedir. Düzenlenecek eğitimler tarımsal üretim ve tedarik zincirindeki paydaşlar ile sürdürülebilir üretim ve bu üretim in planlanması hem de sürdürülebilir tüketim bağlamında bireysel tüketim alışkanlıklarının oluşturulması gibi geniş bir spektrumda tanımlanabilir.

Eğitim planlamaları, üretimde yer alan paydaşlar için ihtiyaçlarına göre düzenlenerek iklim değişikliği ve tarımsal üretim planlamasını en küçük üretim alanından başlayarak şekillenebilir.

Tüm uyarlama ve eğitim çalışmalarında yerelden ulusala, küçük ölçekten bölgesele bir uyarlama yöntemi seçilir.

Eğitimciler

İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar eğitimi; tarım ve çevre mühendisliği alanlarında deneyim sahibi, ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde su kaynakları, havza yönetimi ve toprak kirliliği, iklim değişikliği ve tarımsal kırılganlık, kuraklık ve gıda güvenliği, Türkiye’de tarım sektöründe iklim etkileri, iklim değişikliğine uyum, iklim değişikliğine uyum için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gibi konularda proje çalışmaları yapmış, eğitim programları geliştirmiş ve eğitimler vermiş, bu konularda bilimsel çalışmaları, yürüttüğü bilimsel ve idari görevler ve alanda eğitim çalışmaları ile üstün niteliklere sahip eğiticiler tarafından verilmektedir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar eğitimini tamamlayanlar;

 • İklim değişikliğinin tarımsal üretim sistemleri üzerine etkisinin değerlendirilmesine yönelik yeni yaklaşımları bilir,
 • Tarım sektörünün azaltım ve uyum politikalarını açıklar,
 • İklim değişikliğinin tarım sektörüne etkilerinin risklerini ve fırsatları değerlendirir,
 • Tarım sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması için yöntemleri ve uygulamaları bilir,
 • Tarım topraklarındaki emisyonların azaltılması ve toprak yönetimi (toprağın karbon tutma kapasitesinin arttırılması vb) uygulamalarını açıklar,
 • İklim ve tarım ekonomisi (tarımsal fiyatların artışı, tarım ürünlerinde üretkenliğin azalması, tarım ekonomisinde bölgesel eşitsizlikler, vatandaşa yansıyan maliyetler vb.) ilişkisini kavrar,
 • İklim değişikliğinin gıda arzı ile bağını değerlendirir,
 • Gıda güvenliği açısından iklim değişikliğine karşı su kaynaklarının yönetimi uygulamalarını açıklar,
 • Türkiye’nin tarımsal kuraklıkla mücadele politikalarını bilir,
 • Tarım için önemli alt unsurlar (toprak için arazi kullanımı vb) açıklar,
 • Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede, iklim-akıllı tarım uygulamalarını açıklar,
 • Arazide su hasadı ve atık suyun tarımda yeniden kullanım olanaklarını belirler.

Öğrenme hedefleri ve içeriği eğitime katılacak grubun ihtiyaçları, eğitim durumu ve mesleki niteliklerine göre uyarlanır.

Eğitimin içeriği

İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar eğitiminin içeriği eğitimi alacak grubun ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre uyarlanmakla birlikte, genel olarak aşağıdaki başlıkları içerir:

 • İklim değişikliği ve tarıma ilişkin kavramsal çerçeve
 • İklim değişikliğinin tarımsal üretim sistemleri üzerine etkisinin değerlendirilmesinde yeni yaklaşımlar
 • Tarım sektörünün azaltım ve uyum politikaları
 • İklim değişikliğinin tarım sektörüne etkilerinin riskleri ve fırsatları
 • Tarım topraklarındaki emisyonların azaltılması ve toprak yönetimi
 • İklim ve tarım ekonomisi
 • İklim değişikliğinin gıda arzı ile ilişkisi
 • Gıda güvenliği açısından iklim değişikliğine karşı su kaynaklarının yönetimi uygulamaları
 • Türkiye’nin tarımsal kuraklıkla mücadele politikaları
 • Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede, iklim-akıllı tarım uygulamaları
 • Arazide su hasadı ve atık suyun tarımda yeniden kullanım olanakları

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar eğitiminin yüz yüze eğitim şeklinde uygulanması tercih edilir Ancak salgın hastalıklar başta olmak üzere bu eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Doğrudan üreticiye yapılacak eğitimler için üreticinin bölgesel sorunları göz önüne alınarak genel olarak bilgilendirme eğitimleri sonrası interaktif etkinlikler ve grup çalışmaları yapılır.

Yönetsel gruplar için eğitimlerde bölgenin ihtiyaçlarını, zayıf ya da güçlü yönlerini belirleyerek bölgesel ve yönetsel olarak iklim değişikliği ve tarım sektörü adına uyumlanma planlaması uygulamaları gerçekleştirilir.

Tüketicilere yönelik eğitimlerde tüketicilerin ihtiyaçlarına ve tüketim tercihleri konusunda bilgilendirme, farkındalık ve becerilere odaklanılır.

STK’lar için düzenlenen eğitimlerde ise STK’nın faaliyet alanı dikkate alınarak eğitim modülü içerisinde konunun detayları ilgili faaliyet alanında kapasite geliştirmeyi destekleyecek şekilde yapılandırılır.

Eğitim araçları ve materyalleri

Bu eğitimde eğitici tarafından oluşturulmuş bir sunum ile iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerine etkileri, çözümler, riskler, fırsatlar konularında tartışma, vaka çalışması ve grup çalışması için oluşturulmuş çalışma yaprakları, alıştırma ve uygulama şablonları ve benzeri dokümanlar öğretme ve öğrenme materyalleri olarak kullanılır.

Eğitim süresince kullanılacak araçlar eğitim almayı planlayan gruplara göre farklılık göstermektedir. Üretici olmayan paydaş, farkındalık kapasite geliştirme eğitimlerinde sunum yapabilecek ortam yeterli iken üretici ve bilinçlendirme çalışmalarında toprak ve bitki ile ilgili kullanımı basit tansiyometre, fotosentez ölçer gibi el aletleri eğiticiler tarafından sağlanacaktır.

Bu materyallerin dışında eğitim alan grubun ihtiyaçlarına ve niteliklerine bağlı olarak eğitimcinin uygun gördüğü, çizim, video ve basılı materyaller öğretme ve öğrenme materyali olarak kullanılır.

Eğitimin çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi halinde, her türlü kağıt kullanımını ve atık oluşumunu azaltma yanında eğitim etkinliğinin etkili bir şekilde yönetimini sağlamak üzere eğitim için bireysel olarak kayıt olma ve giriş, katılımın yönetimi ve benzeri yönetimsel düzenlemeler Actio© Etkinlik Yönetim Sistemi ile gerçekleştirilir. Uzaktan eğitimlerde ise Me-Learning© öğrenme yönetim sistemi kullanılır.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

İklim değişikliği ve tarım, tarımsal azaltım ve uyum, iklim değişikliği ve gıda arzı, iklim değişikliği ve su güvenliği, iklim değişikliği ve akıllı tarım uygulamaları, sürdürülebilir tarım.

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Karbon Ayak İzi Hesaplama

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG13: İklim Eylemi

Su Kaynakları Yönetimi ve İklim Değişikliği

SDG13: İklim Eylemi

Yerel Yönetimlerde Çıkar Çatışması

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Menü