Fon Kaynakları ve Süreçleri

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik BüyümeSDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Eğitimin başlığı

Fon Kaynakları ve Süreçleri

Süre

3 Gün (18 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Fon Kaynakları ve Süreçleri Eğitimi, farklı uluslararası fon sağlayıcıların tanıtımı ve fon kaynaklarının ve iş süreçlerinin neler olduğu ile ilgili bilgileri kapsar.

Bu eğitim katılımcıların yaygın olarak fon sağlayan kurumların her biri için örgütsel yapıları, amaçları, fon kaynakları, fon sağladıkları sektörler, bu fonlardan yararlanma kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar. Bu eğitim kapsamında şu kurumlar ele alınır:

 • Dünya Bankası
 • Fransız Kalkınma Ajansı
 • Avrupa Birliği
 • Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı
 • Avrupa Yatırım Bankası
 • İslam Kalkınma Bankası

Bu eğitim uluslararası fon sağlayıcı kurumların, Türkiye’deki örgütlenmeleri, temsil düzeyleri ve katılımcıların görev yaptıkları kurumlar ile gerçekleştirilebilecek teknik iş birlikleri ve kurumların işleyiş yapıları  hakkında konuları kapsar.

Eğitimin hedef kitlesi

Fon Kaynakları ve Süreçleri Eğitimi, bölgesel olarak yaygın fon sağlayıcı kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak, çağrıları izlemek, çağrılar kapsamında teklif hazırlamak ve bu fon sağlayıcılar tarafından desteklenen projelerde görev almak isteyenler için yararlı olacak bir eğitimdir.

Eğitimciler

Fon Kaynakları ve Süreçleri Eğitimi veren eğitimciler daha önce söz konusu uluslararası kuruluşlarda görev almış, finansman modellerini ve fon mekanizmalarını bilen, bu uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlar ile proje yürütmüş, yetişkin eğitimi ve hibrit eğitim uygulamalarında deneyimli uzmanlardan oluşur.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Fon Kaynakları ve Süreçleri Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Uluslararası fon sağlayıcı kuruluşların yapısı, hedefleri, amaçları ve fon sağladıkları sektörler hakkında genel düzeyde bilgi sahibi olur,
 • Genel olarak, uluslararası fon sağlayıcı kuruluşların fon sağlama süreçlerini bilir,
 • Uluslararası fon sağlayıcı kuruluşlarla ilişkiler ve bunlarla yapılan görüşmelerde, bu kuruluşlar ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olarak, daha özgüvenli ve farkındalığı yüksek bir yaklaşımla hareket eder.

Eğitimin içeriği

Fon Kaynakları ve Süreçleri Eğitimi asgari olarak aşağıda adı geçen fon sağlayan kurumları kapsar:

 • Dünya Bankası
 • Fransız Kalkınma Ajansı
 • Avrupa Birliği
 • Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı
 • Avrupa Yatırım Bankası
 • İslam Kalkınma Bankası

Katılımcıların ihtiyaçlarına bağlı olarak güncel ihtiyaçlar doğrultusunda bu uluslararası fon kuruluşlarına başka isimler de eklenebilir veya bu listede değişiklikler yapılabilir. Eğitim, her uluslararası kuruluş için aşağıdaki başlıkları İçerir:

(1) Kuruluşun Amacı ve Hedefleri

(2) Örgüt Yapısı

(3) Sağladığı Fon Kaynakları ve İlgili Sektörler

(4) Fon Kaynaklarının Türü ve Başvuru Şekilleri

(5) Fon Kaynaklarını Kullanmak İçin Gereklilikler

(6) Uluslararası Kuruluşun İş Süreçleri

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Fon Kaynakları ve Süreçleri Eğitimi yüz yüze uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 25 kişidir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitici, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder. Kavramsal bilgiler örnekler ile desteklenir ve katılımcıların aktif katılımlarını destekleyecek soru-cevap bölümleri, grup çalışmaları ile eğitimcinin hazırlayacağı çevrimiçi bazı araçlar (Mentimeter, SurveyMonkey, vb.) kullanılabilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Eğitim materyalleri eğitime dair sunum ve notlardan oluşur, ilgili kısımlarda örnek çalışmalar ile desteklenir. Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Fon Kaynakları ve Süreçleri konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Fon Kaynakları ve Süreçleri Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Uluslararası fon kaynakları, projeler için fon kaynakları, fon kaynakları ve süreçleri

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

Okullar İçin İklim Eylemi: Okulu İklim Değişikliğine Hazırlamak

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi: Sürdürülebilir bir Gelecek için Genç İklim Eğiticileri

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi
Menü