Finansal Raporlama ve Analiz

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitimin başlığı

Finansal Raporlama ve Analiz

Süre

3 Gün (18 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Finansal Raporlama ve Analiz Eğitimi katılımcılara muhasebe ilkeleri, mali tabloların tanıtılması, bir işletmeye/kuruma/kuruluşa/idareye ait finansal verilerin tablolar ve grafikler kullanılarak raporlanması, raporların incelenmesi ve yorumlanması ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

Bu eğitim, finansal verilerin analizi ile mali durum değerlendirmesi, mevcut finansal durumun değerlendirilmesi, bilanço ve mali tabloların incelenmesi, finansal tablo analiz tekniklerinin uygulanması, gelecek ile ilgili finansal planlamaların ve nakit akış tahminlerinin yapılması, finansal raporların hazırlanmasına dair konuları kapsar.

Eğitimin hedef kitlesi

Bu eğitimin hedef kitlesi; finansal raporlama, finansal analiz ve finansal tabloların oluşturulması, kullanılması ve incelenmesi ile ilgili süreçlere dahil olan, bu süreçlerle ilgili görev ve sorumlulukları olanlardır. Finansal analiz ve raporlamaları gerçekleştirmek kadar, söz konusu analiz ve raporları doğru okumak, anlamak ve uygun şekilde kullanabilmek de kritik bir öneme sahiptir.

Eğitimciler

Finansal Raporlama ve Analiz Eğitiminin mali ve finansman analizlerinde deneyimli, daha önce finansal analiz ve raporlama konusunda eğitim vermiş, muhasebe ilkelerini bilen, finansal tablolara hakim, yetişkin eğitimi ve hibrit eğitim uygulamalarında deneyimli eğitimciler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Finansal Raporlama ve Analiz eğitimini başarıyla tamamlayanlar;

(1) muhasebe ilkelerini ve finansal tablo analizini bilir,

(2) finansal tablo analiz tekniklerini uygular,

(3) mali verilerin analizi ile ilgili raporları inceler ve değerlendirir.

Eğitim programının içeriği

Bu eğitim aşağıdaki konuları içerir:

 1. Muhasebe Temel İlkeleri
 2. Mali Tabloların Genel Özellikleri
 3. Temel Mali Tablolar
  1. Bilanço
   1. Bilanço Düzenleme İlkeleri
   2. Bilanço Kalemlerinin İncelenmesi
 • Bilanço Dipnotları
 1. Gelir Tablosu
  1. Gelir Tablosu Düzenleme İlkeleri
  2. Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi
 • Gelir Tablosu Dipnotları
 1. Ek Mali Tablolar
  1. Satışların Maliyeti Tablosu
  2. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu
  3. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
  4. Nakit Akım Tablosu
  5. Fon Akım Tablosu
 2. Mali Analiz Teknikleri
  1. Karşılaştırmalı Mali Tablo Analizleri
  2. Eğilim Yüzdeleri Analizi (Yatay Analiz)
  3. Dikey Yüzde Analizleri
 3. Oran Analizleri
  1. Likidite Oranları
  2. Finansal Yapı Oranları
  3. Faaliyet Verimliliği Oranları
  4. Karlılık Oranları
  5. Büyüme Oranları
  6. Oran Analizlerinde Sektör Ortalamaları
 4. Mali Tablo Analiz Sonuçlarının Raporlanması (Tablo ve Grafik Teknikleri)
 5. Finansal Modelleme ve Finansal Analiz
 6. Finansal Dokümanların, Fatura, Ödeme Talebi, Kredi Evraklarının Kontrolü ve İncelenmesine Dair Kurallar ve Yöntemler

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Bu eğitim yüz yüze uygulanır. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi ile sınırlıdır. Yüz yüze eğitimde eğitimciler öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder. Eğitimde kavramsal sunumlar uygulama örnekleri ile desteklenir ve katılımcıların kendi faaliyet alanlarında finansal raporlama ve analiz uygulamaları yapmaları sağlanır.

Eğitim araçları ve materyaller

Eğitim materyalleri; eğitime dair sunum ve notlardan oluşur, ilgili kısımlarda örnek çalışmalar ile desteklenir. Finansal Raporlama ve Analiz eğitiminde örnek bilanço, mali tablolar ve finansal raporlar eğitim materyali olarak kullanılır. Katılımcıların örnek uygulamalar gerçekleştireceği veriler ve çalışma materyalleri kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Eğitimde her katılımcı için bir bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması zorunludur.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar.

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Finansal Raporlama ve Analiz konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Finansal Raporlama ve Analiz Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Finansal analiz, finansal raporlama, mali analiz, mali tablolar, mali analiz teknikleri, mali analizde oran analizleri, finansal modelleme

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Sürdürülebilirlik Raporlaması

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Hava Kirliliği Üzerinde Etkileri

SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi

Sürdürülebilir Şehirler için Mavi-Yeşil Altyapı Çözümleri

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi
Menü