Etkili Yönetim ve Liderlik

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitimin başlığı

Etkili Yönetim ve Liderlik

Süre

1 Gün (6 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Yönetimin ve liderliğin tanımını bilmek, yöneticilik ve liderlik arasındaki farkı anlamak teorik bir bilgi zemini oluşturur. Etkili Yönetim ve Liderlik Eğitimi karmaşık ve yüksek beceri ve yetenek gerektiren bir iş ortamında etkili bir şekilde yönetmek, başarıya ulaşmak için temel beceriler ve davranışların kazandırılmasını amaçlar. Uzmanlık gerektiren işlerde uzmanları ve uzmanlardan oluşan ekipleri yönetmek vizyonla liderlik etmeyi, yön belirleyerek, yetki ve güç vererek motive etmeyi ve güçlendirmeyi, etkili iletişimi kolaylaştırmayı ve bireylere ve ekiplere net bir şekilde yön tayin ederek sonuç odaklı bir yaklaşımı gerektirir. Bu Eğitim, ilk kademe ve orta kademe yöneticilerin uzmanları ve uzman ekipleri yönetmede kendi yetkinliklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerini, yönetim stratejilerini hedef odaklı ve sonuç odaklı yönetim anlayışıyla gerçekleştirilebilmelerini sağlayacak bilgi ve beceriler edinmelerini amaçlamaktadır.

Eğitimin hedef kitlesi

Etkili Yönetim ve Liderlik Eğitimi kurumsal işleyişte ilk kademe ve orta kademe yöneticiler ile takım liderleri, her türlü takım-ekip çalışmasını yönetmede görev ve roller üstelenenler, proje yönetiminde görev alanlar için alınması gereken bir eğitimdir.

Eğitimciler

Etkili Yönetim ve Liderlik Eğitimini yönetim ve liderlik kapasitesini geliştirme çalışmalarında deneyimli, bunların eğitimlerini vermiş ve/veya yönetim bilimleri ve liderlik alanlarında çalışmaları/araştırmaları olan eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Etkili Yönetim ve Liderlik Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Sonuca ulaşmak için temel yönetim davranışlarını ve tekniklerini uygular,
 • Duygusal zekayı geliştirerek liderlik yeteneğini güçlendirir,
 • Ekibiyle iletişim kurma, onları motive etme ve ekibi güçlendirmede uygun stratejileri kullanır,
 • Çalışmaları bireylere ve ekiplere uygun şekilde delege eder,
 • Başarı için bir yönetim vizyonu oluşturur.

Eğitimin içeriği

Etkili Yönetim ve Liderlik Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Etkili Yönetim için Koşulları Oluşturma; Başarı Ölçütleri, Yön Belirleme, Sürekli Gelişme, Yüksek Performans için İnisiyatif Verme, Paydaşlar
 • Yönetimde Mükemmeliyet Modeli Oluşturma; Yönetme-Liderlik-İdare Etme İlişkisi, Uzmanları Yönetme, Yönetim Modelini Belirleme
 • Duygusal Zekayı Etkili Kullanma; Kendini Bilme ve Diğerlerini Tanıma
 • Yüksek Performans için Motive Etme
 • Görevleri Delege Ederek Birlik Ruhu Oluşturma
 • Hedefler Belirleme ve Sinerji Oluşturma
 • Performansı Yönetmede Proaktif Bir Yaklaşım Benimseme

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Etkili Yönetim ve Liderlik Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Eğitici, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim ve uygulamalarla öğrenenlerin kendi yeterlik, yetkinlik ve potansiyellerinin farkına varmalarına ve geliştirmelerine rehberlik eder. Katılımcıların sonuç odaklı yönetim uygulamaları, uzmanları ve uzman ekipleri yönetme, duygusal zekayı etkili kullanma, proaktif bir performans ve yönetim anlayışını hayata geçirme gibi alanlarda becerileri uygulama ve geliştirme tecrübeleri edinmeleri için rol yapma, senaryolar üzerinde çalışma, grup çalışması yapma, alıştırma yapma ve vakalar üzerinde çalışma gibi uygulamalar gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyalleri

Etkili Yönetim ve Liderlik Eğitiminde ağırlıklı olarak ders için hazırlanmış olan sunum öğretim materyali olarak kullanılmakla birlikte, öğrenenlerin dikkatlerini çekmek, odaklanmayı sağlamak ve duygusal zekayı kullanma, kendini ve diğerlerini tanıma, görevleri delege etme, hedef belirleme gibi pratikleri destekleyebilmek için multimedya içerikler, görseller, çalışma yaprakları gibi öğretim materyalleri hazırlanır/derlenir ve kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Etkili Yönetim ve Liderlik Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Etkili yönetim, etkili liderlik, etkili yönetimi eğitimi, etkili liderlik eğitimi

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Projelerde Sözleşme Hukuku

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İkim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri, Çözümler, Riskler, Fırsatlar

SDG1: Yoksulluğa Son, SDG2: Açlığa Son, SDG13: İklim Eylemi

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü