Eğiticilerin Eğitimi

SDG4: Nitelikli EğitimSDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Eğitimin başlığı

Eğiticilerin Eğitimi

Süre

5 Gün (30 ders saati)

Eğitimin süresi katılımcıların ihtiyaçlarına ve hazır bulunuşluk düzeylerine göre uyarlanabilir.

Eğitimin amacı ve kapsamı

Eğiticilerin Eğitimi programı çalışma hayatında diğer insanların öğrenmesi, çalışmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi için desteklenmesi, çalışanlara mentorlük veya koçluk yapılması gibi fonksiyonları olan veya gelecekte bu fonksiyonları yerine getirecek bir iş planlayanların bir yetişkin eğitimcisi olarak eğiticilik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini amaçlar. Bu program her türlü mesleki gelişim, iş başında yetiştirme ve eğitim yoluyla kapasite geliştirme etkinliklerinde verimliliği ve etkililiği artırmaya katkı sağlar.

Eğiticilerin eğitimi programı kurumun faaliyete alanın veya işin niteliğine bağlı olarak, çalışanların öğrenme/gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, bir yetiştirme programının oluşturulması, öğrenme süreçlerinin planlanması ve uygulanması, yetişkinler için etkili bir öğrenme ortamının oluşturulması, etkili bir sunum, mentorlük veya koçluk yapılması, öğrenmenin izlenmesi, değerlendirilmesi ve etkili bir şekilde dönüt sağlanması için gerekli bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar.

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlamak iş yaşamına yönelik kazanımlar yanında, bireysel olarak da amaç belirleme, organizasyon, etkili iletişim ve sunum, izleme, değerlendirme ve dönüt sağlama becerilerinin gelişmesi yoluyla katılımcıların yaşamının her alanında kişisel gelişim ve esenliği destekleyici bir etki yaratacaktır. Çünkü, eğiticilerin eğitimi programında kazanılan beceriler, iş yaşamı veya iş türünden bağımsız olarak, yaşamın her alanında dayanıklılık, esneklik ve çevikliği destekleyecek, transfer edilebilirliği yüksek becerilerdir.

Eğitimin hedef kitlesi

Eğiticilerin eğitimi programı özel işletmeler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri dahil olmak üzere, tüm sektörlerde her türlü mesleki gelişim, iş başında yetiştirme ve eğitim yoluyla kapasite geliştirme, yeniden beceri geliştirme veya var olan becerileri daha üst düzeye çıkarma faaliyetlerinde görev alanların bu faaliyetlerde verimliliğini ve etkililiğini artırmayı hedefler. Halen bir kurumda eğitici veya yetiştirici rolü olmamakla birlikte, programın bireysel gelişimine, iş yaşamına geçişine veya gelecekte yapmayı planladığı işlere katkı sağlayacağını düşünen herkes asgari ön lisans mezunu olmak kaydıyla programa katılabilir.

Bu programa katılacak olanların en az ön lisans mezunu olmaları gerekir. Ancak küçük ve orta ölçekli işletmeler dahil olmak üzere, en az bir yıl (12 ay) işletme sahipliği, işletme yöneticiliği veya bu işletmelerde ustabaşı, şef veya yöneticilik görevini fiili olarak yürüten lise veya dengi okul mezunları da bu programa kayıt yaptırabilirler.

Eğitimciler

Eğiticilerin Eğitimi programı eğitim bilimleri; eğitim programlarının tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi, öğrenme ihtiyaçlarının analizi, öğretim yöntem ve teknikleri, etkili iletişim ve sunum, öğrenme sürecinin ve çıktılarının ölçme ve değerlendirmesi, yetişkin eğitimi ve hibrit eğitim uygulamalarında deneyimli, bu konularda çalışmaları veya araştırmalarıyla öne çıkan uzmanlar tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Eğiticilerin Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Öğrenme kavramını, öğrenmenin temel ilkelerini ve etkili öğrenmeyi etkileyen faktörleri açıklar,
 • Yetişkin eğitimi ile ilgili teorileri açıklar, yetişkinlerin öğrenmesinde temel ilkeleri kavrar ve uygular,
 • Mevcut bilgi ve becerileri değerlendirir ve öğrenme ihtiyaçlarını belirler,
 • Yetiştirme programını ve süreçlerini planlar,
 • Öğretim ilke ve yöntemlerini açıklar, kazandırılacak bilgi ve becerinin niteliği ile yetiştirmenin kapsam ve içeriğine uygun yöntemleri belirleyerek uygular,
 • Kazandırılacak bilgi ve becerinin niteliği ile yetiştirmenin kapsam ve içeriğine uygun öğretme ve öğrenme ortamları ile öğretim araç gereçleri, ve kaynakları hazırlar/belirler ve kullanır,
 • Öğrenenlerin katılımını artırmak, motivasyonunun sürekliliğini sağlamak ve öğrenmeyi kolaylaştırmak etkili iletişim, sunum ve iş birliği tekniklerini kullanır,
 • Öğrenenlerin davranışlarının yönetiminde önleme ve müdahaleleri uygun şekilde kullanır,
 • Kazandırılacak bilgi ve becerinin niteliği ile öğrenmenin amacına uygun ölçme ve değerlendirme yöntem, teknik ve araçlarını kullanarak öğrenme süreç ve çıktılarını ölçer ve değerlendirir.

 

Eğitimin içeriği

Eğiticilerin Eğitimi yedi alt modülden oluşur ve aşağıdaki başlıkları içerir:

Modül 1: Öğrenme ve Öğrenme Süreci

 • Öğrenme nedir ve nasıl öğreniriz?
 • Yeni bilgilerin edinilmesi
 • Anlama ve bilginin anlamlandırılması
 • Yapmak
 • Öğrenmenin farklı açıklamaları
 • Davranışçı öğrenme
 • Bilişsel öğrenme
 • Konstruktivist öğrenme
 • Alternatif mi, tamamlayıcı açıklamalar mı?
 • Hangi tür ve düzeydeki öğrenmeler için hangi teori/teoriler?
 • Öğreneni ve öğrenme sürecini etkileyen faktörler
 • Duyuların etkin kullanımı
 • Öğrenme eğrisi
 • Dikkat süresi
 • Belleğin etkili kullanımı
 • Öğrenme motivasyonu
 • Öğrenme stilleri
 • Öğrenme sürecinde etkili dönüt sağlama

Modül 2: Yetişkin Eğitimi: Teoriler, Teknikler ve İlkeler

 • Yetişkin öğrenmesi ve yetişkin öğrenmesinde güçlükler
 • Yetişkin öğrenmesi ile ilgili teoriler
 • Andragojik eğitim
 • Transformatif öğrenme
 • Öz yönetimli öğrenme
 • Yaşantısal öğrenme
 • Proje tabanlı öğrenme
 • Hangi tür ve düzeydeki öğrenmeler için hangi teori/teoriler?
 • Yetişkinler için öğrenme teknikleri
 • Yetişkinler için öğrenme ilkeleri

Modül 3: Öğretim Yöntemleri

 • Nasıl öğretiriz?
 • Temel öğretim yöntemleri
 • Anlatım, açıklama ve sunum
 • Gösterim
 • Destekleyici öğretim yöntemleri
 • Grup çalışması
 • Sorgulama
 • Tartışma
 • Vaka çalışması
 • Rol oynama
 • Uygun yöntemin seçimi
 • Etkinlik ve görevlerin kullanımı
 • Öğrenme görevlerinin tasarımı ve kullanılması
 • Bireyselleştirilmiş öğretim
 • İçerik bilgisinin güncellenmesi
 • Birebir beceri geliştirme
 • Bireyselleştirilmiş öğretimde öğrenenler arası etkileşim

Modül 4: Öğrenme Ortamları ve Kaynakları

 • Öğrenme ortamlarının öğrenmeye etkisi
 • Öğrenme hedeflerine uygun ortam ve donanım seçimi, hazırlanması
 • Öğrenme kaynaklarının kullanımı
 • Tahta, flipchart vb.
 • Destekleyici notlar, çalışma yaprakları, uygulama yönergeleri
 • Görsel materyaller
 • Videolar
 • Multimedya
 • Etkili sunum
 • Dinleyici profili
 • Amaç
 • Gündem
 • Ne kazanacağız
 • Sunum yapılandırma teknikleri
 • Retoriksel stratejiler
 • Özetleme
 • Son söz

Modül 5: Öğrenme Programının Hazırlanması ve Sürecin Planlanması

 • Yetişkinler niçin eğitim almak istesin?
 • Yeni bilgi ve beceri ihtiyacı?
 • Verimlilik, etkililik, sorun çözme için mevcut becerilerin geliştirilmesi?
 • Mesleki gelişim ihtiyacı?
 • İş analizi
 • Popülasyon analizi
 • Öğretim programının tasarımı
 • Programın hedeflerinin oluşturulması
 • Öğrenme içeriğinin belirlenmesi
 • Öğrenme etkinliklerinin dizilimi
 • Modüllerin tasarımı
 • Üretim ve test etme
 • Geçerleme ve revizyon
 • Uygulama
 • Değerlendirme

Modül 6: Öğrenme Sürecinde Davranış Yönetimi ve Motivasyon

 • Yetişkinlerde öğrenmeyi engelleyen davranışlar
 • Yetişkin öğrenmesinde davranış yönetimi
 • Normlar ve çalışma prosedürlerinin belirlenmesi
 • Öğrenenlerin beklentilerinin yönetilmesi
 • Otoritenin uzmanlığa dayandırılması
 • Öğretmen-öğrenen ilişkisinin muhafaza edilmesi
 • Tartışma ve çekişmelerin yönetilmesi
 • Öğrenenler arasındaki ilişkilerin ve etkileşimin yönetilmesi
 • Öğrenmeyi engelleyen davranışlara müdahale stratejileri
 • Yetişkin öğrenmesinde motivasyonu destekleme ve sürekliliğini sağlama

Modül 7: Öğrenme Çıktılarının ve Sürecinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

 • Öğrenme çıktılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Etkili değerlendirme için ölçütler: Geçerlik ve güvenirlik
 • Değerlendirme türleri: Formatif değerlendirme ve Summatif değerlendirme
 • Değerlendirmenin planlanması
 • Niçin değerlendireceğiz?
 • Neyi değerlendireceğiz?
 • Nasıl değerlendireceğiz?
 • Değerlendirme sonuçlarını nasıl yorumlayacağız?
 • Değerlendirme sonuçlarını öğrenenlere nasıl açıklayacağız?
 • Test hazırlamada genel ilkeler
 • Değerlendirme maddelerinin türleri
 • Not verme
 • Değerlendirmede tuzaklar
 • Halo etkisi
 • Zıtlık etkisi
 • Başarıdan çok ilerleme ve çabayı ölçme
 • Not verme ve standartlarda belirsizlik
 • Yanlılık ve ayrımcılık
 • Eğitimin değerlendirilmesi
 • Eğitimin hangi boyutları değerlendirilecek
 • Değerlendirme için veri toplama ve veri kaynakları
 • Verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması
 • Eğitim sonuç raporunun hazırlanması

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Eğiticilerin Eğitimi programında bir grup en fazla 20 kişiden oluşur. Eğiticilerin Eğitimi programı, yüz yüze eğitim olarak uygulanır. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Konular kendi içinde birbirine bağlı ve süreklilik gösteren nitelikte olduğundan alt modüller sırası ile tamamlanır. Yüz yüze eğitimde eğitimciler, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim ve uygulamalara rehberlik eder. Uygulamalar, eğiticilerin eğitiminde edinilen bilgi ve becerilerin öğrenenler tarafından uygulamaya transfer edilebilmesini maksimize edebilmek amacıyla öğrenenlerin çalışma alanları veya gelecekte çalışmayı bekledikleri alanları dikkate alarak düzenlenir. Öğrenenlerin kendi çalışma alanlarında örnek bir öğrenme programı hazırlamaları ve öğrenme sürecini planlamaları için uygulamalar gerçekleştirilir. Bu kapsamda benzer sektörlerde çalışanların veya benzer eğitimler vermesi beklenenlerin grup çalışması gerçekleştirmesine imkan verecek şekilde düzenlemeler yapılır.

Eğitim araçları ve materyaller

Eğiticilerin eğitiminde,  eğiticiler tarafından oluşturulmuş bir sunum ile öğrenme/gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, bir yetiştirme programının oluşturulması, öğrenme süreçlerinin planlanması ve uygulanması, yetişkinler için etkili bir öğrenme ortamının oluşturulması, etkili bir sunum, mentorlük veya koçluk yapılması, öğrenmenin izlenmesi, değerlendirilmesi ve etkili bir şekilde dönüt sağlanması konularında uygulama etkinlikleri gerçekleştirmek amacıyla vaka çalışması, grup çalışması ve uygulama/alıştırma etkinlikleri için çalışma yaprakları öğretim materyali olarak kullanılır. Etkinliklerde içerik katılımcıların çalışma alanı dikkate alınarak uyarlanır.

Zorunlu koşullarda, eğitimin çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi halinde, her türlü kağıt kullanımını ve atık oluşumunu azaltma yanında eğitim etkinliğinin etkili bir şekilde yönetimini sağlamak üzere eğitim için bireysel olarak kayıt olma ve giriş, katılımın yönetimi ve benzeri yönetimsel düzenlemeler Actio© Etkinlik Yönetim Sistemi ile gerçekleştirilebilir. Uzaktan eğitimlerde ise Me-Learning© öğrenme yönetim sistemi kullanılır.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Eğiticilerin Eğitimi konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir sınav yapılır. Ayrıca ders içinde gerçekleştirilen uygulamalar sınav sonucu ile birlikte değerlendirilir. Eğiticilerin Eğitiminde başarı puanının hesaplanmasında ders içi uygulamalar %60 ve sınav başarısı ise %40 olarak ağırlıklandırılır.

Eğitim programına en az %80 devam şartını karşılayan ve 100 üzerinden en az 70 başarı puanı alan katılımcılara Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası verilir. Eğitimi tamamlamakla birlikte, başarı koşulunu karşılayamayan katılımcılara Eğiticilerin Eğitimine Katılım Belgesi verilir.

Eğitimin etkililiğini değerlendirmek amacıyla eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Anahtar sözcükler

eğiticilerin eğitimi, yetişkin eğitimi, yaşam boyu öğrenme, mesleki gelişim

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

SDG13: İklim Eylemi

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitimi

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

Projelerde Gizlilik, Usulsüzlük ve Yolsuzluk  Bildirimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, SDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Sürdürülebilirlik Raporlaması

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG13: İklim Eylemi
Menü