Dünya Bankası ve Kamu İhale Kurumu Satın Alma Kuralları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik BüyümeSDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Eğitimin başlığı

Dünya Bankası ve Kamu İhale Kurumu Satın Alma Kuralları

Süre

4 Gün (24 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Bu eğitim, katılımcılara Dünya Bankası ve Kamu İhale Kurumu (KİK) satın alma kuralları ile satın alma kurallarına dair usul ve esaslar, satın alma limitleri, ihale türleri ve kuralları hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

Bu eğitimin ana hedef kitlesi, Dünya Bankası tarafında desteklenen projelerde teknik destek tarafında yer alanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında projelerin yürütülmesinde, satın alma süreçlerinde görev ve sorumlulukları olanlardır.

Eğitimciler

Bu eğitimi, Dünya Bankası ve KİK satın alma kurallarını bilen, daha önce bu kuralları uygulamış, iş süreçlerine ve akışlarına hakim uzmanlar verir. Uzmanlaşma gereği olarak Dünya Bankası Satın Alma Kuralları ve Kamu İhale Kurumu Satın Alma Kuralları iki ayrı eğitimci tarafından da verilebilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Dünya Bankası ve Kamu İhale Kurumu Satın Alma Kuralları Eğitimini başarıyla tamamlayanlar;

 • Dünya Bankası ve KİK satın alma kurallarını, arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri açıklar,
 • Yönettikleri projelerde sözleşme gereği geçerli (DB veya KİK) olan satın alma işlemlerinin kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini temin ederler,
 • Değerlendirdikleri, inceledikleri veya görüş bildirdikleri satın alma/ihale işlemlerinde ilgili kurumun kurallarına uygunluğu belirler ve görüş oluşturabilirler.

Eğitimin içeriği

Dünya Bankası ve Kamu İhale Kurumu Satın Alma Kuralları Eğitim programı aşağıdaki konular içerir:

 • Dünya Bankası Satın Alma Kuralları
  • Genel Hususlar
  • Satın Alma Hükümleri
  • Tedarik
  • Yapım İşleri
  • Danışmanlık Hizmetleri
 • Kamu İhale Kurumu Satın Alma Kuralları
  • İhale Uygulamalarına İlişkin Ortak Hükümler
  • Yapım İşleri̇ İhaleleri̇ Özel Hükümleri
  • Hizmet Alımı İhaleleri̇ Özel Hükümleri
  • Mal Alımı İhaleleri̇ Özel Hükümleri
  • Şikâyet ve İnceleme Süreci
  • Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Satın Alma Kuralları Eğitimi yüz yüze uygulanır. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişidir. Eğitimin ağırlıklı olarak mevzuat kısmına dair teorik bilgilerin aktarılması, örnek uygulamalar ve örnek olay çalışmaları şeklinde gerçekleştirilir. Kavramsal ve yasal düzenlemelerle ilgili konuların sunumu örnek uygulamalara yer verilerek pekiştirilir.

Katılımcıların aktif katılımlarını destekleyecek soru-cevap bölümleri, grup çalışmaları ile eğitimcinin hazırlayacağı etkinliklerde çevrimiçi bazı araçlar da (Mentimeter, SurveyMonkey, vs.) kullanılabilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Eğitim materyalleri eğitime dair sunum ve örnek çalışmalardan oluşur. Satın Alma Kuralları Eğitiminde satın alma kurallarının uygulanması konusunda farklı projelerden örnekler eğitim materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar.

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Dünya Bankası ve Kamu İhale Kurumu Satın Alma Kuralları konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Dünya Bankası ve Kamu İhale Kurumu Satın Alma Kuralları Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Dünya Bankası satın alma kuralları, Kamu İhale Kurumu satın alma kuralları, projelerde satın alma işlemleri, yapım işleri̇ ihaleleri̇ özel hükümleri, hizmet alımı ihaleleri̇ özel hükümleri, mal alımı ihaleleri̇ özel hükümleri

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Okullar İçin İklim Eylemi: Okulu İklim Değişikliğine Hazırlamak

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Avrupa Birliği İklim Politikaları

SDG13: İklim Eylemi
Menü