Çatışma Yönetimi

SDG4: Nitelikli Eğitim

Eğitimin başlığı

Çatışma Yönetimi

Süre

1 Gün (6 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Çatışma Yönetimi Becerileri Eğitimi, öğrenenlerin kurum içinde çatışmaları çeşitli yöntemler kullanarak yönetme, çatışmalar ve çatışma yönetimi kavramları hakkında bilgi edinmelerini ve anlayış geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bu eğitim katılımcıların çatışma türlerini anlayabilmesi yanında çatışmaları yönetme teknikleri ve çatışmaları çözmede üçüncü tarafın rolünü de anlayabilmesini sağlayacaktır. Bu eğitimde katılımcılar kurumda yaşadıkları veya yaşanması olası çeşitli çatışmaları yönetme ve çatışma yönetimi modelini kullanma becerileri kazanacaktır.

Çatışma Yönetimi Becerileri Eğitimi çatışma durumlarıyla nasıl baş edileceğini kavramayı, beklentileri netleştirmeyi ve çatışma durumlarında ve ortamlarında kendini ve başkalarını nasıl yöneteceğini anlamayı, çatışmanın doğasını anlayarak çatışmanın ne zaman olumlu ya da olumsuz olduğunu ayırt etmeyi, çatışmayla başa çıkmak için stratejileri uygun şekilde kullanmayı, çatışmayı çözmek ve karşılıklı bir anlayışa ulaşmak için gereken adımları uygulamayı sağlayacak bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlar. Bu eğitim çatışmaların bireysel ve kurumsal açıdan zarar verici etkilerinden kaçınmak ve çatışmaları yapıcı bir şekilde çözerek olumlu bir kurum kültürü oluşturmaya katkı sağlamayı hedefler.

Eğitimin hedef kitlesi

Çatışma Yönetimi Becerileri Eğitimi her türlü kurum ve kuruluşta veya günlük yaşamda çatışmalarla baş etme ve çatışmaları daha pozitif şekilde çözme ihtiyacı duyan çalışanların alması gereken bir eğitimdir.

Eğitimciler

Çatışma Yönetimi Becerileri eğitimini, kurumlarda çatışma yönetimi eğitimi ve çatışma yönetme ve çözümleme uygulamalarında kapasite geliştirme deneyimine sahip veya bu konuda saha çalışmaları ve araştırmalar yürütmüş eğiticiler vermektedir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Çatışma Yönetimi Becerileri Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Çatışmayla nasıl yüzleşeceğini belirler,
 • Çatışma durumlarını net bir şekilde tanımlayabilir,
 • Olumsuz ve olumlu çatışmaları ayırt edebilir,
 • Çatışma türlerini ayırt edebilir,
 • Çatışma durumunda probleme ve çözüme dair ortak bir anlayış oluşturmak için uygun stratejiler kullanabilir,
 • Farklı durumlarda hangi çatışma yönetimi tekniğinin kullanılacağını bilir,
 • Zor insanlarla ve zorlu durumlarla başa çıkmak için stratejiler geliştirebilir,
 • Çatışmaları pozitif bir şekilde yönetebilmek için teknikleri ve adımları uygulayabilir.

Eğitimin içeriği

Çatışma Yönetimi Becerileri Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Çatışma ve Kurumlarda Çatışma Yönetimi
 • Kurumlarda Çatışma Türleri
 • Çatışmaların Nedenleri ve Kaynakları
 • Çatışma Yönetimi Teknikleri
 • Bireysel, Bireylerarası ve Birimler Arası Çatışmaların Yönetimi
 • Çatışmaları Çözümlemede Üçüncü Tarafların Rolü
 • Kurumsal Düzeyde Çatışmaların Yönetimi

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Çatışma Yönetimi Becerileri Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Eğitici, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim, grup çalışmaları ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik eder. Öğrenenlerin çatışmaları netleştirme, türlerini belirleme, uygun teknikleri kullanma, çözüm için ortak bir anlayış geliştirme gibi becerileri tecrübe edebilmeleri için rol oynama, grup çalışması yapma, çatışma örnekleri/senaryoları üzerinde çalışma gibi uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilir.

Eğitim araçları ve materyaller

Çatışma Yönetimi Becerileri eğitiminde eğitime dair sunum ve öğrenenlerin çatışma yönetimi stratejilerini kullanma, çatışma çözme aşamalarını uygulama, bireysel ve kurumsal çatışmaları yönetme becerilerin geliştirmek amacıyla vakalar, çalışma yaprakları ve benzeri öğretim materyalleri kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Çatışma Yönetimi Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Çatışma yönetimi, çatışma türleri, çatışma kaynakları, çatışma yönetimi teknikleri, çatışma yönetimi biçimleri, pozitif çatışma

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İş Dünyası ve İnsan Hakları

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Networking-Tanınma Sanatı

SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması

Katı Atık Yönetimi

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi

SDG13: İklim Eylemi
Menü