Atıksu Yönetimi

SDG6: Temiz Su ve SanitasyonSDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve TopluluklarSDG14: Sudaki Yaşam

Eğitimin başlığı

Atıksu Yönetimi

Süre

1,5 Gün (9 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Atıksu yönetiminde kirliliğin kaynağında önlenmesi, yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi, yeni ve temiz teknolojilerden yararlanılarak yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla faydalanılması ve enerji verimliliğinin sağlanması, günden güne daha fazla önem kazanmaktadır.

Bu eğitim, genel olarak atıksu yönetim prensipleri, sürecin iklim değişikliği ile doğrudan bağlantısı, bu doğrultudaki yenilikçi yaklaşımlar ve iyi uygulamalar hakkında bilgi kazandırmayı amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

Bu eğitimin ana hedef kitlesi özel işletmelerde, kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde atık su yönetimi konusunda karar vericiler ve uygulayıcılar, çevre ve sürdürülebilirlik alanında lisans öğrencileri ve bu alanlarda çalışmalar yapanlardır.

Eğitimciler

Atıksı Yönetimi eğitimini, atıksu yönetimi alanında proje geliştirme, uygulama veya yönetme deneyimine sahip ve/veya atıksu yönetimi alanında akademik çalışmaları olan eğiticiler verecektir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Atıksu Yönetimi eğitimini başarıyla tamamlayanlar;

  • Atıksu yönetimi, sürecin iklim değişikliği ile bağlantısı ve Türkiye’deki mevcut durumu açıklar,
  • Dünya’dan ve Türkiye’den iyi örnekleri açıklar,
  • Atıksu yönetimi ile ilgili sorunları farklı ve yenilikçi bir perspektifle ele alır ve çözüm önerileri geliştirir.

Eğitimin içeriği

Eğitim aşağıdaki konu başlıklarını içerir:

  • Atıksu yönetimi
  • İklim değişikliğinin su yönetimine etkileri
  • Türkiye’de atıksu yönetiminin mevcut durumu
  • Atıksudan kaynaklı emisyonların azaltımı
  • Atıksu yönetiminde ilgili yerel yönetimlerde kurumsal kapasitenin önemi ve geliştirilmesi için öneriler
  • Atıksu yönetiminde yenilikçi yaklaşımlar (Geri kazanım, yeniden kullanım, gri su, mor şebeke vb.)
  • Dünyadan ve Türkiye’den iyi uygulama örnekleri (Dünyada arıtılmış atıksuyun doğrudan ya da dolaylı olarak insani tüketim amaçlı kullanıldığı uygulama örnekleri vb.)

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Atıksu Yönetimi Eğitimi yüz yüze uygulanır. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir

Bu eğitimde bir grup en fazla 20 kişi olarak belirlenmiştir. Eğitimde konuya dair teorik bilgilerin aktarılması yanında dünyadan iyi uygulama örnekleri ve alternatif çözümler incelenir ve yerel düzeyde yenilikçi çözümler üretilmesi için alternatiflerin oluşturulması amacıyla beyin fırtınası, grup çalışması ve vaka çalışması gibi yöntemler kullanılır.

Eğitim araçları ve materyaller

Eğitim materyalleri eğitime dair sunum ve örnek çalışmalardan oluşur. Atıksu yönetiminde yenilikçi yaklaşımları örnekleyen projelere ilişkin dokümanlar ile Dünyadan ve Türkiye’den iyi uygulama örneklerine ilişkin dokümanlar/dokümanların ilgili kısımları öğretim materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Eğitim eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Atıksu Yönetimi konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Atıksu Yönetimi Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Atıksu yönetimi, iklim değişikliği ve atıksu yönetimi, atıksu kaynaklı emisyonlar,  atıksu yönetiminde yaklaşımlar

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

İklim Değişikliği, Uyum, Azaltım ve İklim Adaleti

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG10: Eşitsizliklerin Azaltılması, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Akran Öğrenmesi: Sürdürülebilir bir Gelecek için Genç İklim Eğiticileri

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

İklim Değişikliğinin Neden Olduğu Afetlerin Etkileri

SDG13: İklim Eylemi

Dünya Bankası ve Kamu İhale Kurumu Satın Alma Kuralları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü