Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve TopluluklarSDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Eğitimin başlığı

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku

Süre

4 Gün (24 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku Eğitimi belediyelerin vergi kaynaklarını tayin eden 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile vergilerin tahakkuk ve tahsilat usulleri, vergi cezaları ve cebren tahsilat yöntemlerini düzenleyen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerel yönetimler tarafında yürütülen işlemlere dair usul ve esasları kapsar. Bu Eğitim, yerel yönetimlerde vergi mevzuatı hükümlerinin bilinmesi, vergi iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ile söz konusu işlemlerin mevzuata uygunluğunun kontrolü ve denetimine ilişkin farkındalık, bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku Eğitimi yerel yönetimlerde vergilendirme ve vergilerin tahsili ile ilgili iş ve işlemleri yöneten ve yürüten  çalışanlar için önerilen bir eğitimdir.

Eğitimciler

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku Eğitimi Hukuk fakültesi mezunu olup Vergi Hukuku Eğitimi ve özellikle de belediyeler/yerel yönetimlerle ilgili vergi mevzuatı konularında eğitim deneyimi olan vergi uzmanı eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku Eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

 • Genel vergi hukuku terimleri ve ilkelerini bilir,
 • Belediyelerin tahsil etme yetkisine sahip olduğu vergiler ile bu vergilerin tahakkuk ve tahsilat esas ve usullerini bilir,
 • Belediyelerin tahsil etme yetkisine sahip olduğu vergilerin tahakkuk ve tahsilatlarında uygunluk konusunda değerlendirme yapabilir, bunların doğruluğu ve uygunluğu hakkında görüş oluşturabilir,
 • Projeler kapsamında vergi muafiyetleri ve vergilendirme ile ilgili işlemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.

Eğitimin içeriği

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

 • Vergi Hukuku
 • Vergi Harç ve Ücret Kavramları Benzerlik ve Farklılıklar
 • Belediyelerin Vergi, Harç, Ücret ve Diğer Gelir Kaynakları
 • Belediyelerde Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacakları Kanunu Uygulaması
 • Vergi Uygulamasında Temel Sorumlular ve Kavramlar
 • Vergi Beyanı ve Tahakkuku
 • Vergi Denetimi ve Vergi İhbarnamesi
 • Vergi uyuşmazlıklarında idari ve yargısal çözüm yolları
 • Vergi Cezaları ve Uygulamaları
 • Cebren Tahsil Yöntemleri ve Haciz Uygulamaları
 • Zamanaşımı ve Terkin
 • Tecil ve Taksitlendirme
 • Uzlaşma
 • Projelerde uygulanan vergisel işlemler ve muafiyetler
 • Örnek Uygulamalar ve Yaşanan Sorunlar

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde, en fazla 25 kişilik gruplar halinde uygulanır. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Bu eğitimde ilgili vergi mevzuatı hakkında terimler, ilkeler ve temel hükümlerin bilgisi kazandırıldıktan sonra öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim ve uygulamalarla öğrenilenlerin uygulamaya transferi ve içselleştirilmesi desteklenir.

Bu eğitimde edinilen bilgi ve becerilerin öğrenenler tarafından uygulamaya transfer edilebilmesini maksimize edebilmek amacıyla katılımcıların kurumlarının çalışma alanı ve proje faaliyetleri dikkate alınarak, vergi mevzuatının özellikle katılımcıların faaliyet alanı kapsamı ile ilgili hükümleri, uluslararası finans kaynaklarının kullanılmasında/ kullandırılmasında vergilendirme veya vergi muafiyetleri ile ilgili hususları kapsayacak şekilde alıştırma/uygulama yapılır.

Eğitim araçları ve materyaller

Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku Eğitiminde ilgili vergi mevzuatının listesi ile projelerde uygulanan vergisel işlemler ve muafiyetler, bunlara dair uygulama süreçlerine ilişkin doküman örnekleri eğitici tarafından hazırlanır/derlenir ve eğitim materyali olarak kullanılır.

Eğitimde kullanılacak alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar.

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara Yerel Yönetimlerde Vergi Hukuku Eğitimini tamamladıklarını gösteren, aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Vergi hukuku, harç ve ücret,  Vergi Usul Kanunu, amme alacaklarının tahsili, vergi beyanı, vergi denetimi, vergi uyuşmazlıkları, vergi cezaları, vergi tahsili, vergilerde zamanaşımı, vergilerde tecil ve taksitlendirme, projelerde vergi muafiyetleri

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Küresel İklim Değişikliğiyle Mücadelede Erken Çocukluk Eğitimi

K12 Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği, SDG4: Nitelikli Eğitim, SDG13: İklim Eylemi

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlaması

SDG13: İklim Eylemi

Projelerde Sözleşme Hukuku

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İnsan Hakları İzleme ve Raporlama Eğitimi

SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü