AB Projelerinde Görünürlük Kuralları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik BüyümeSDG17: Amaçlar İçin Ortaklıklar

Eğitimin başlığı

AB Görünürlük Kuralları

Süre

2 Gün (10 ders saati)

Eğitimin amacı ve kapsamı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projelerde AB fonlarının kullanımıyla ilgili hesap verilebilirlik ve şeffaflık sağlamak, finanse edilen dış faaliyetler hakkındaki herhangi bir iletişim etkinliğinin hem Birliğin değerleri ve siyasi öncelikleriyle hem de AB’yle ilgili diğer iletişim faaliyetleri ve etkinlikleriyle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla her türlü iletişim ve etkileşimin AB İletişim ve Görünürlük İlkeleri’ne uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

AB Görünürlük Kuralları Eğitimi AB tarafından finanse edilen projelerde ve faaliyetlerde iletişim ve görünürlüğün planlanması, uygulanması, raporlama, hukuki ve sözleşmelere ilişkin konularda ilkelere uygunluğun sağlanması, bilgi ve uygulama becerilerinin kazandırılmasını amaçlar.

Eğitimin hedef kitlesi

AB Görünürlük Kuralları Eğitimi AB tarafından finanse edilen her türlü proje ve faaliyetlerine katılanlar, bu faaliyetlerde bilgi ve belge üretme/paylaşma, raporlama ve iletişim ile ilgili görevleri olanlar veya roller üstlenmiş olanlar tarafından alınması gereken bir eğitimdir.

AB Görünürlük Kuralları Eğitimi, AB tarafından finanse edilen projelerde görev alanları hedeflemekle birlikte, bu eğitim kapsamında kazandırılan bilgi ve becerilerin genel olarak her türlü proje veya faaliyette iletişim ve görünürlük faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında transfer edilebilirliği yüksek bilgi beceriler olması bu eğitimin yaygın etkisini artırıcı bir nitelik olarak değerlendirilir.

Eğitimciler

AB Görünürlük Kuralları Eğitimi programının AB Görünürlük Kurallarının uygulanması, iletişim ve görünürlük uygulamalarında deneyim sahibi, aynı zamanda daha önce AB Görünürlük Kuralları Eğitimi vermiş uzmanlar/eğiticiler tarafından verilir.

Eğitimin hedefleri ve öğrenme sonuçları

AB Görünürlük Kuralları eğitimi programını başarıyla tamamlayanlar;

  1. AB iletişim ve görünürlük ilkelerini bilir,
  2. AB tarafından kısmen veya tamamen finanse edilen projelerde ve faaliyetlerde iletişim ve görünürlük faaliyetlerini planlar,
  3. Her türlü basılı, elektronik, görsel ve işitsel ortam ve araçlarla iletişim ve görünürlük uygulamalarını, iletişim ve görünürlük kriterlerine uygun olarak yürütür,
  4. İletişim ve görünürlük faaliyet ve uygulamalarında fikrî mülkiyet hakları ile ilgili kural ve ilkeleri uygular,
  5. Her türlü raporlama ve iletişim faaliyetini sözleşme kapsamına ve faaliyetlerine uygun içerik ve görsellerle destekleyerek raporlar,
  6. İletişim ve görünürlük faaliyet ve uygulamalarını genel hukuki hükümler ile sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirir.

Eğitimin içeriği

AB Görünürlük Kuralları Eğitimi aşağıdaki konuları içerir:

  1. AB İletişim ve Görünürlük İlkeleri
  2. İletişim ve Görünürlüğün Planlanması

2.1. Planlanma Kriterleri

2.2. İletişim ve Görünürlük Kriterleri

2.3. Markalama

2.4. İstisnai Durumlar

2.5. Hedef Kitleler

2.6. İletişim ve Görünürlük Planı

2.7. İletişim ve Görünürlük Kaynaklarının Bir Merkezde Toplanması

2.8. AB Destekli Aşamanın Tamamlanmasının Ardından AB Görünürlüğü

3. İletişim ve Görünürlük Uygulamaları

3.1. Çevrimiçi İletişim ve Görünürlük

3.1.1. Web Siteleri

3.1.2. Sosyal Medya

3.1.3. Elektronik Bültenler, Çevrimiçi Makaleler ve Bloglar

3.2. Bilgilendirme Kampanyaları, Etkinlikler, Ziyaretler, Paydaş Toplantıları

3.3. Basın ve Medya

3.3.1. Basın Bültenleri

3.3.2. Basın Toplantıları

3.3.3. Basın Ziyaretleri

3.4. İşitsel-Görsel Materyal, Fotoğraf ve Diğer Materyaller

3.4.1. Video

3.4.2. İşitsel Materyal

3.4.4. Diğer Materyaller

3.5. Basılı Mecralarda İletişim ve Görünürlük

3.5.1. Haber Bültenleri, El İlanları, Broşürler ve Diğer Basılı Materyal

3.5.2. Tanıtım Panoları, Pankartlar ve Kalıcı Levhalar

3.5.3. Araçlar, Tedarik ve Ekipman

3.5.4. Kırtasiye, Kartvizitler, Antetli Kağıtlar vb.

3.6. Fikri Mülkiyet Hakları

3.6.1. Uygulayıcı Ortağın İletişim Sonuçlarındaki Mülkiyet Hakkı

3.6.2. AB’nin İletişim Sonuçlarını ve Önceden Var Olan Haklarını Kullanma Hakkı

3.6.3. Önceden Var Olan Hakların Tanınmasına Dair Tespit ve Kanıtlar

3.6.4. Yaratıcıların Manevi Hakları

3.6.5. Görsellere Dair Haklar ve Ses Kayıtları

3.6.6. Telif Hakkı Bildirimi

4. Raporlama

4.1. İletişim ve Görünürlük Raporları

4.2. Raporların Görünürlüğü

5. Hukuki ve Sözleşmelere Dair Meseleler

5.1. İletişim Yükümlülüğü

5.1.1. Hukuki Dayanak

5.1.2. Görünürlük İlkelerinin İstisnaları

5.2. AB görsel Kimlik İlkeleri

5.2.1. AB Logosu

5.2.2. Değişiklikler ve Eklemeler

5.3. Avrupa Birliğinin Tanımı

5.4. Sorumluluk Reddi

5.5. Üye Ülkelerin Uluslararası Kurumları ve Temsilcilikleri

5.6. Birden Fazla Bağışçı Yer Alan Projelerde Görünürlük

Eğitimin uygulanması ve yöntemi

AB Görünürlük Kuralları Eğitimi yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır. Ancak eğitimin yüz yüze uygulanmasını engelleyecek koşulların oluşması halinde eğitim Me-Learning© çevrim içi öğrenme platformu ve Actio© toplantı yönetim aracı kullanılarak uzaktan verilebilir.

Bu eğitimde iletişim ve görünürlük faaliyetleri ile ilgili alıştırma ve uygulamalar gerçekleştirileceğinden bir grup en fazla 20 kişi ile sınırlandırılır. Yüz yüze eğitimde genel bir teorik çerçeve çizildikten sonra öğrenmeyi kolaylaştıracak ve uygulama becerilerini geliştirecek şekilde etkileşim ve uygulamalarla öğrenenlere rehberlik edilir.

Bu eğitimde edinilen bilgi ve becerilerin öğrenenler tarafından uygulamaya transfer edilebilmesini maksimize edebilmek amacıyla katılımcıların kurumlarının/birimlerinin çalışma alanı ve proje faaliyetleri dikkate alınarak, İletişim ve Görünürlük faaliyetlerinin tüm aşamalarını kapsayacak şekilde alıştırma/uygulama yapılır.

Eğitim araçları ve materyaller

AB Görünürlük Kuralları Eğitiminde görünürlük planlaması, iletişim ve görünürlük materyal ve içeriklerinin oluşturulmasını içeren alıştırma ve etkinlikler için uygun materyaller eğitim içeriğinin bir parçası olarak oluşturulur ve eğitim esnasında kullanılır.

Eğitimde kullanılacak görsel, işitsel ve multimedya materyaller ile alıştırma ve uygulamalar için şablonlar, çalışma yaprakları ve benzeri materyaller eğitici tarafından hazırlanarak eğitim esnasında katılımcılara dağıtılır. Ancak eğitim ortamında yeterli sayıda bilgisayar, notebook veya tablet gibi donanım bulunması halinde tüm materyaller dijital ortamda sağlanır ve çalışmalar dijital ortamda gerçekleştirilir.

Atık azaltım politikamız gereği, bu eğitimde eğitsel açıdan zorunlu olmadıkça basılı materyal dağıtımı yapılmaz.

Ölçme ve değerlendirme

Öğrenme sürecini öğrenenlere göre optimize edebilmek için öğrenenlerin hazır bulunuşluk düzeyi eğitici tarafından eğitimin başlangıcında informal olarak değerlendirilir. Öğrenenlerin iletişim ve görünürlüğün planlanması ve uygulanması ile ilgili alıştırma ve uygulamalar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar öğrenenlerin gelişiminin/öğrenmesinin göstergesi olarak değerlendirilir ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitici bunlara dayalı olarak geri bildirim ve iyileştirme çalışmaları yapar.

Eğitime katılanlara eğitimin öncesinde ve eğitim tamamlandığında çevrimiçi veya basılı olarak AB Görünürlük Kuralları konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek üzere bir soru kağıdı uygulanır. Ayrıca eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Anketi uygulanır.

Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara AB Görünürlük Kuralları Eğitimini tamamladıklarını gösteren ve aldıkları eğitimin adının ve süresinin açıkça yazılı olduğu bir katılım belgesi verilir.

Anahtar sözcükler

Projelerde iletişim ve görünürlük, AB görünürlük ilkeleri, AB görünürlük kuralları, projelerde iletişim planlaması, görünürlük raporlaması

Beğenebileceğiniz daha fazla eğitim

Bu kursa katılan öğrenciler de bu eğitimlerden keyif aldılar.

Atıksu Yönetimi

SDG6: Temiz Su ve Sanitasyon, SDG11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SDG14: Sudaki Yaşam

Çatışma Yönetimi

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İklim Mücadelesinde Ekonomik, sosyal ve Ekolojik Adalet

SDG13: İklim Eylemi

Dünya Bankası ve Kamu İhale Kurumu Satın Alma Kuralları

SDG8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, SDG16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Menü